brogress-bar
Условия использования

ПРАВИЛА
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ПРОДУКТУ «КОМФОРТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «КОМФОРТ» (надалі за текстом іменується – «Правила») є пропозицією укласти Електронний договір, в розумінні ч.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про споживче кредитування», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг та регламентують порядок надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом – «Кредитодавець» в усіх відмінках) грошових коштів у Кредит.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання Кредитодавцем - Товариством з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і Позичальником, які є Сторонами Електронного договору (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.3. Ці Правила застосовуються у випадку подання фізичною особою – Заявником Заявки на сайті Кредитодавця на отримання Кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами.

1.4. Ці Правила є невід’ємною частиною Електронного договору.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Акцепт – прийняття Позичальником пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти Електронний договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію»

2.2. Графік платежів – невід'ємна частина Електронного договору, що містить суму Кредиту і розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Терміну платежу.

2.3. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки згідно умов Договору.

2.4. Заявка – анкета встановленої Кредитодавцем форми, інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Товариства, яка заповнюється Заявником на Сайті Товариства www.moneyveo.uа (надалі за текстом іменується - «Сайт Кредитодавця» в усіх відмінках) з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації в Інформаційно-телекомунікацій системі Товариства згідно ч .4 ст. 8 Закону України «Про електронну комерцію», заповнення якої, відповідно до ч. 6 статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.5. Позичальник або Заявник – фізична особа, яка з метою укладення Електронного Договору з Кредитодавцем, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний Договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах. Заявник повинен відповідати викладеним нижче вимогам Кредитодавця (зокрема, але не виключно):

 • мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
 • мати дійсний паспорт громадянина України або дійсну посвідку на проживання;
 • мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • на момент заповнення Заявки мати вік не менше 18 років;
 • мати зареєстроване місце проживання на території України;
 • мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися;
 • діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.6. Електронний Договір або Договір – домовленість між Заявником та Кредитодавцем, в якій визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 3 цих Правил.

2.7. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, пересилаються Кредитодавцю та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

2.8. Електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного Договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційну систему.

2.9. Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Кредитодавця, яка працює в форматі Сайту(ів) Кредитодавця, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

2.10. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Кредитодавцем на умовах зворотності, строковості та платності.

2.11. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"» (Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, літера Б, поверх перший, ЄДРПОУ: 38569246).

2.12. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

2.13. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник приймаючи та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання Договору. Кредитодавець передає Одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки.

2.14. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Сайті Кредитодавця (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного договору, додаткових угод до Електронного договору, свого Графіку платежів та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг. Доступ/вхід до Особистого кабінету здійснюється Заявником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті Кредитодавця і має юридичне значення для ідентифікації Заявника в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.15. Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Електронний договір надіслана Позичальнику в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.16. Паспорт Кредиту - інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

2.17. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого Кабінету.

2.18. Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Заявника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком і дані якого вносяться Заявником в Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця.

2.19. Програма лояльності – умови Електронного договору, розмір Процентної ставки, інші умови надання Кредиту, які є більш вигідними для Заявника у порівнянні зі звичайними, які Кредитодавець може пропонувати Заявнику, залежно від рівня Заявника в Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності Заявник може дізнатися в Особистому кабінеті.

2.20. Реальна річна процентна ставка – загальні витрати за Електронним договором, виражені у процентах річних від загального розміру виданого Кредиту.

2.21. Сайт Кредитодавця – www.moneyveo.uа

2.22. Сторони Електронного договору – Кредитодавець та Заявник.

2.23. Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Заявником суми Кредиту та процентів за користуванням ним.

2.24. Інші терміни вживаються у Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного договору

3.1. З метою отримання Кредиту Заявник, ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку на сайті Кредитодавця, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові.

3.2. У Заявці мають бути вказані повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.3. Кредитодавець має право додатково запропонувати Заявнику, включаючи за допомогою телефону чи електронною поштою, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці.

3.4. Кредитодавець має право також вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Кредитодавець визнає необхідними для прийняття рішення про надання Кредиту. Заявник зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 5-х календарних днів з дня виникнення в них змін.

3.5. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Заявник надає згоду на обробку Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи передачу даних третім особам, з якими Кредитодавець перебуває у договірних стосунках, а також на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Заявника або іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

3.6. За результатами заповнення Заявки здійснюється одночасна перевірка дійсності та аутентифікація Платіжної карти Заявника відповідно до стандартів міжнародних платіжних систем.

3.7. На підставі даних, зазначених у первинній Заявці, інформаційна система Кредитодавця здійснює реєстрацію Заявника на Сайті та формує Особистий кабінет.

3.8. У випадку наявності факту попереднього отримання Заявником Кредиту від Кредитодавця та належного його погашення, Заявка на новий Кредит розглядається Кредитодавцем за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін після отримання та виконання умов першого Кредиту, з дотриманням вимог законодавства з фінансового моніторингу.

3.9. Рішення про надання чи ненадання Кредиту, приймається Кредитодавцем на підставі даних, наданих Заявником, та даних, зібраних Кредитодавцем з інших відкритих джерел.

3.10. Прийняття Кредитодавцем Заявки до розгляду не є укладенням Електронного договору і не має наслідком обов’язок Кредитодавця надати Кредит Заявнику.

3.11. Прийняття Заявки до розгляду не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці. Сума кредиту визначається Кредитодавцем на основі оцінки фінансового стану Заявника за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.12. Кредитодавець має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови, при цьому відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

 • вік Заявника на момент заповнення Заявки менше 18 років;
 • кредитна історія Заявника не відповідає вимогам внутрішньої політики Кредитодавця;
 • при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;
 • в інших випадках, передбачених внутрішньої політикою Кредитодавця.

3.13. Кредитодавець інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі Кредиту смс-повідомленням на телефонний номер та електронним листом на електронну пошту Заявника, які зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Особистому кабінеті. Строк дії позитивного рішення про надання кредиту складає один день з моменту прийняття такого рішення та схвалення Заявки. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.14. У випадку схвалення Заявки, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця генерує індивідуальну частину Електронного договору, що є офертою та містить всі істотні умови, про що інформує Заявника в Особистому кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Заявника та/або електронним листом на електронну пошту, вказані в Заявці.

3.15. Кожен із Заявників ознайомившись з усіма істотними умовами оферти надає згоду шляхом направлення повідомлення Кредитодавцю, яке підписується відповідно до абзацу 2 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови договору, одноразового ідентифікатору, який відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Зазначена іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Кредитодавцем в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Заявникам в СМС-повідомленні.

3.16. Після підпису Електронного повідомлення Заявником, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця та свідчить/повідомляє Кредитодавця про те, що Заявник надав згоду (акцепт) на пропозицію (оферту) Кредитодавця щодо укладання кредитного Договору із Заявником. Після зазначених дій Договір між Кредитодавцем та Заявником вважається укладеним і Кредитодавець здійснює дії передбачені умовами укладеного Договору щодо перерахування коштів Заявнику на його банківський рахунок.

3.17. Вчинення Заявником вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Кредитодавця та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису з одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.18. За умови погодження Кредитодавцем надання Кредиту, Кредитодавець протягом строку від 2 (двох) хвилин до 3 (трьох) банківських днів з дати укладення Електронного договору Сторонами, надає Заявнику Кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок, за реквізитами, що зазначені в Особистому кабінеті на Платіжну картку, яка використовується Заявником для здійснення операцій по цьому рахунку. За затримку перерахування коштів третіми особами та можливим блокуванням операції з переказу коштів, які підпадають під фінансовий моніторинг, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.19. Сторони підтверджують, що Електронний договір та всі Додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

4. Порядок погашення Кредиту

4.1. За користування Кредитом Заявник виплачує Кредитодавцю проценти, в розмірі зазначеному в Електронному Договорі та Графіку платежів. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми Кредиту Заявнику до закінчення визначеного Електронним договором та Графіком платежу строку , на який надається Кредит.

4.2. Сума Кредиту та процентів за користування Кредитом підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строк, встановлений Електронним договором та Графіком платежів.

4.3. Графік платежів містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми Кредиту і процентів за користування Кредитом) оновлюється в Особистому кабінеті і є невід'ємною частиною Електронного договору.

4.4. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Електронним договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Заявника у такій черговості:

 • у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
 • у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
 • у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Електронного договору.

4.5. Кредитодавець залишає за собою право зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку та суму Кредиту , що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.

4.6. Кредитодавець залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Заявника, з використанням реквізитів Платіжної картки, яка використовується Заявником для здійснення операцій по цьому рахунку, зазначених в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним та неустойки, у випадку її наявності.

4.7. Заявник зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним та неустойку у випадку її наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Кредитодавця. При цьому Заявник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Заявників на свій рахунок.

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Заявник у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного договору або прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

4.8.1. У випадку, якщо Заявник не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Кредитодавець має право не прийняти платіж в погашення Електронного договору, з причини неможливості ідентифікації Електронного договору, за яким надійшла оплата.

4.9. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки в разі її наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, несе Заявник.

4.10. Заявник має право у будь-який час повернути Кредит достроково повністю або частково. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Електронним договором перераховується та складається новий Графік платежів. З актуальною сумою грошових коштів до сплати за Електронним договором Заявник має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

4.11. При частковому достроковому поверненні Кредиту перераховуються у бік зменшення наступні платежі із збереженням строку Кредиту.

4.12. Заявник має право звернутися до Кредитодавця з заявою про пролонгацію строку Кредиту. Заява про пролонгацію подається через Особистий кабінет Заявника до настання Терміну платежу.

4.13. Пролонгація Електронного договору відбувається з дня, наступного за Терміном платежу. Для пролонгації Електронного договору Заявник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю усі проценти, нараховані згідно Електронного договору на дату Терміну платежу.

4.14. Пролонгація Кредиту здійснюється на умовах, що визначені Електронним договором, з фіксованою процентною ставкою (для діючих клієнтів), без сплати жодних комісій, з нарахуванням процентів за фактичні дні користування кредитними коштами.

4.15. Підтвердженням згоди Кредитодавця на пролонгацію Електронного договору є надіслане Заявнику Кредитодавцем СМС-повідомлення на телефонний номер Заявника та/або електронний лист, надісланий на адресу електронної пошти Заявника. У разі пролонгації Кредиту, Графік платежів автоматично коригується Кредитодавцем.

4.16. За наявності у Заявника заборгованості за кредитом оформлення пролонгації не здійснюється.

5. Захист персональних даних

5.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку на Сайті Кредитодавця, надає свою згоду на:

5.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попередні та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані») наступним особам:

5.1.1.1. Бюро кредитних історій;

5.1.1.2. Банкам;

5.1.1.3. Фінансовим установам;

5.1.1.4. Органам державної влади;

5.1.1.5. Третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України.

5.1.2. Здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо.

5.1.3. Збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про Заявника, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306).

5.2. Згода Заявника, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, включає в себе згоду на укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за відповідним Договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою.

5.3. Отримання Заявником у Кредитодавця Даних, що стосуються Заявника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана в порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

5.4. Згода Заявника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, не вимагає здійснення Кредитодавцем повідомлень про користування Кредитодавцем своїми правами, передбаченими даним розділом Правил, та нормами законодавства України, що регулює питання в сфері захисту персональних даних.

5.5. Укладаючи Договір Заявник підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Згода Заявника дається строком на 5 (п'ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.7. Заявник зобов’язаний повідомляти Кредитодавця протягом 5 (пяти) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

6. Внесення змін та доповнень у Правила та Електронний договір

6.1. Ці Правила затверджуються наказом директора Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

6.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила.

6.3. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

6.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до такого Договору, в порядку, який передбачений для укладення самого Договору.

6.5. Дострокове розірвання дії Договору можливо за ініціативою Сторони з моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Договором та додатками до нього.

7. Порядок доступу Заявників до Електронних Договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних Договорів та іншої інформації

7.1. Заявник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

7.2. Договір, Графік платежів, додаткові угоди та інші Додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику в Особистому кабінеті.

7.3. Правила надання грошових коштів у Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця.

7.4. За необхідності отримання доступу до документів та інформації, відмінної від тієї, що доступна Заявнику в Особистому кабінеті та/або на Сайті Кредитодавця, – Заявник подає запит до Кредитодавця шляхом направлення листа на адресу Кредитодавця.

7.5. Документи, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ та розголошуються у порядку, передбаченому законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Заявник надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією щодо Заявника до третіх осіб, дані яких Заявник на законних підставах надав Кредитодавцю, та які пов’язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором.

8.2. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Заявник, за реквізитами Платіжної картки яка використовується Заявником для здійснення операцій по цьому рахунку та вказана в Особистому кабінеті, або на банківські рахунки Кредитодавця.

8.3. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, в такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

8.4. Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем і Заявником в електронному вигляді через Особистий кабінет або на електронну пошту або у вигляді СМС на номер телефону, вказаний у Заявці. Інформаційні повідомлення Заявника до Товариства можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Товариства з електронної адреси Заявника, вказаної при реєстрації.

8.5. Заявник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Електронного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

8.6. Про намір відмовитися від Договору Заявник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 8.5. Правил.

8.7. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Заявник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

8.8. Заявник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від Договору.

8.9. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Електронному договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

8.10. У випадку, якщо Заявник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавця та виконати дії, вказані працівником Кредитодавця.

8.11. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін та у інших випадках передбачених Договором або чинним законодавством України.

8.12. Ознайомившись з цими Правилами, Заявник погоджується з тим, що він також одержав у повному обсязі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, визначену як обов’язкову чинним законодавством України.

8.13. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

8.14. Всі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Заявник виходив при укладенні Договору, Заявник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Заявником.

8.15. Видача Кредиту або здійснення Кредитодавцем дій, визначених п.4.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Кредитодавця обов’язків як податкового агента стосовно Заявника як платника податків.

8.16. Заявник надав згоду на те, що інформація про стан заборгованості Заявника за Договором буде надаватися шляхом телефонних дзвінків Кредитодавця або відправлення Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону Заявника та електронних листів на його електронну адресу або надсиланням на адресу Заявника відповідних письмових повідомлень, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Крім того, Заявник надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавцем.

Редакція Правил діє з 06 травня 2019 року

 1. Примерный договор "Комфорт"
 2. Правила кредитования от 28.01.2019
Личный кабинет