Информация, которая подлежит обнародованию

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ПРОДУКТУ «КОМФОРТ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «КОМФОРТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом іменується – «Правила») є пропозицією укласти Електронний договір, в розумінні ч .4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про споживче кредитування», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг та регламентують порядок надання та обслуговування ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом – «Кредитодавець» в усіх відмінках) грошових коштів у Кредит.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання Кредитодавцем грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і Позичальником, які є Сторонами Електронного Договору (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.3. Ці Правила застосовуються у випадку подання фізичною особою – Заявником Заявки на Сайті Кредитодавця www.moneyveo.ua (надалі за текстом іменується  «Сайт Кредитодавця» в усіх відмінках) або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з Інформаційно-телекомунікаційною системою (або «ІТС») Кредитодавця, на отримання Кредиту на умовах продукту «КОМФОРТ» та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами.

1.4. Ці Правила є невід’ємною частиною Електронного договору.

1.5. Ці Правила розміщені Кредитодавцем на Сайті Кредитодавця, а також є доступними для ознайомлення в ІТС при подачі Заявки.

 

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Акцепт – прийняття Позичальником пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти Електронний Договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.2. Базова процентна ставка - процентна ставка, за якою проценти за користування Кредитом/грошовими коштами, що зостосовуються до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором.

2.1.3. Графік платежів – погоджений Сторонами порядок повернення Позичальником Кредиту та процентів за користування ним, що містить суму Кредиту і розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням кількості платежів та Термінів платежу. У випадку не повернення будь-якого з платежів у строки, передбачені Графіком платежів, Кредитодавець здійснює відповідне коригування зобов’язань Позичальника, при чому проценти за користування Кредитом нараховуються від фактичного залишку суми Кредиту. Всі нараховані проценти за користування Кредитом мають бути сплачені на дату кожного із наступних чергових платежів, при цьому Сторони погодили що Кредитодавець, по аналогії з порядком, визначеним в абз. 2 п. 1 ст. 16 Закону України «Про споживче кредитування», надає Позичальнику оновлений Графік платежів, шляхом відображення такого графіку в Особистому кабінеті Позичальника.

2.1.4. Дисконтна процентна ставка - знижена (в порівнянні з Базовою процентною стакою) процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі предбаченому Електронним договором.

2.1.5. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки та інших нарахувань, передбачених умовами Договору.

2.1.6. Заявка – анкета, встановленої Кредитодавцем форми, що інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця, та заповнюється Заявником на Сайті Кредитодавця або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця по захищеним каналам зв'язку. Заявка заповнюється з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації Позичальника в Інформаційно-телекомунікацій системі Товариства, відповідно до вимог ч .4 ст. 8 та ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.7. Заявник або Позичальник – фізична особа, яка з метою укладення Електронного Договору з Кредитодавцем, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний Договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах. Заявник повинен відповідати викладеним нижче вимогам Кредитодавця (зокрема, але не виключно):

мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;

мати дійсний паспорт громадянина України;

мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;

на момент заповнення Заявки мати вік не менше 18 років;

мати зареєстроване місце проживання на території України;

мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися;

діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.1.8. Електронний Договір або Договір – домовленість між Заявником та Кредитодавцем, в якій визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 3 цих Правил.

2.1.9. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником, пересилаються Кредитодавцю та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

2.1.10. Електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного Договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи.

2.1.11. Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Кредитодавця, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються Сторонами для укладання Електронних Договорів відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

2.1.12. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Кредитодавцем Позичальнику на умовах зворотності, строковості та платності.

2.1.13. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, літера Б, поверх перший, код ЄДРПОУ: 38569246).

2.1.14. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

2.1.15. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник приймаючи та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного Договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання Договору. Кредитодавець передає Одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі (вказаний в Особистому кабінеті Заявника), в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки.

2.1.16.  Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного Договору, додаткових угод до Електронного Договору, свого Графіку платежів та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Позичальником після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету та/або шляхом коректного введення Позичальником otp-пароля, надісланого Кредитодавцем на номер телефону Позичальника, що має юридичне значення ідентифікації Позичальника в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця в розумінні ч. 8 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.17. Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Електронний Договір надіслана Позичальнику в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.1.18.  Паспорт Кредиту – інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

2.1.19. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого кабінету.

2.1.20. Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Заявника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком і дані якого вносяться Заявником в Особистому кабінеті на Сайті Кредитодавця або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця.

2.1.21.  Програма лояльності – умови Електронного Договору, розмір Дисконтної процентної ставки,  інші умови надання Кредиту, які є більш вигідними для Заявника у порівнянні з Базовою процентною ставкою, які Кредитодавець може пропонувати Заявнику, залежно від рівня Заявника в Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності Заявник може дізнатися в Особистому кабінеті.

2.1.22. Реальна річна процентна ставка – загальні витрати за Електронним договором, виражені у процентах річних від загального розміру виданого Кредиту.

2.1.23. Сайт Кредитодавця www.moneyveo.ua 

2.1.24. Сторони Електронного Договору – Кредитодавець та Позичальник.

2.1.25. Термін платежу - календарна дата повернення Заявником суми Кредиту та процентів за користуванням ним згідно Графіку платежів.

2.1.26. Черговий платіж – це ануїтентний платіж, що має бути сплачений Кредитодавцю в строк погоджений в Графіку платежів.

2.2.    Інші терміни вживаються у Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного Договору

3.1.  З метою отримання Кредиту Заявник, ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку на сайті Кредитодавця, або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові.

3.2.  У Заявці мають бути вказані повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту, а також бажаний спосіб отримання Кредиту. Заявник також зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення змін в таких даних.

3.3. Кредитодавець має право додатково запропонувати Заявнику, включаючи за допомогою телефону чи електронною поштою, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці.

3.4.  Кредитодавець має право також вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Кредитодавець визнає необхідними для прийняття рішення про надання Кредиту. Заявник зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення в них змін.

3.5. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Заявник надає згоду на обробку Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи передачу даних третім особам, з якими Кредитодавець перебуває у договірних стосунках, а також на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Заявника або іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

3.6. За результатами заповнення Заявки здійснюється одночасна перевірка дійсності та аутентифікація Платіжної карти Заявника відповідно до стандартів відповідних платіжних систем.

3.7. На підставі даних, зазначених у первинній Заявці, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця здійснює ідентифікацію Заявника та формує його Особистий кабінет.

3.8. У випадку наявності факту попереднього отримання Заявником Кредиту від Кредитодавця та належного його погашення, Заявка на новий Кредит розглядається Кредитодавцем за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін після отримання та виконання умов першого Кредиту, з дотриманням вимог законодавства з фінансового моніторингу. 

3.9. Рішення про надання чи ненадання Кредиту, приймається Кредитодавцем на підставі даних, наданих Заявником, та даних, зібраних Кредитодавцем з інших відкритих джерел. 

3.10. Прийняття Кредитодавцем Заявки до розгляду не є укладенням Електронного Договору і не має наслідком обов’язок Кредитодавця надати Кредит Заявнику.

3.11. Прийняття Заявки до розгляду не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці. Сума Кредиту визначається Кредитодавцем на основі оцінки фінансового стану та кредитоспроможності Заявника за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.12. Кредитодавець має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови, при цьому відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

- вік Заявника на момент заповнення Заявки менше 18 років;

- кредитна історія Заявника не відповідає вимогам внутрішньої політики Кредитодавця;

- при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;

- в інших випадках, передбачених внутрішньою політикою Кредитодавця.

3.13. Кредитодавець інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі Кредиту СМС-повідомленням на телефонний номер та електронним листом на електронну пошту Заявника, які зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Особистому кабінеті. Строк дії позитивного рішення про надання Кредиту складає один день з моменту прийняття такого рішення та схвалення Заявки. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.14. У випадку схвалення Заявки, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця генерує індивідуальну частину Електронного Договору, що є офертою та містить всі істотні умови, про що інформує Заявника в Особистому кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Заявника та/або електронним листом на електронну пошту, вказані в Заявці.

3.15. Кожен із Заявників, ознайомившись з усіма істотними умовами оферти, надає згоду шляхом направлення повідомлення Кредитодавцю, яке підписується відповідно до абз. 2 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме: шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови Договору, одноразового ідентифікатору, який відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Зазначена іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Кредитодавцем в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Заявнику в СМС-повідомленні.

3.16. Після підпису Електронного повідомлення Заявником, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця та свідчить/повідомляє Кредитодавця про те, що Заявник надав згоду (акцептував) на пропозицію (оферту) Кредитодавця щодо укладання Договору із Заявником. Після зазначених дій Договір між Кредитодавцем та Заявником вважається укладеним і Кредитодавець здійснює дії передбачені умовами укладеного Договору щодо надання Кредиту.

3.17. Вчинення Заявником вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Кредитодавця та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису з одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.18. За вибором Заявника, Кредит може надаватися наступними шляхами:

шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок Заявника, за реквізитами Платіжної картки вказаної Заявником у Заявці, що відбувається до 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Електронного Договору. За затримку перерахування коштів, що спричинена діями третіх осіб, Кредитодавець відповідальності не несе;

шляхом грошового переказу без відкриття рахунку, з наступною видачою Кредиту Заявнику готівкою через відділення банку або фінансової установи, з якими у Кредитодавця укладені відповідні договори. Заявник самостійно обирає відділення банку чи фінансової установи, в якому бажає отримати Кредит. Заявник може отримати Кредит протягом 10 (десяти) календарних днів від дати укладення Електронного Договору. В такому разі обчислення строку надання Кредиту та нарахування процентів за користування починає з дати отримання грошового переказу Заявником. Не отримання грошового переказу Заявнику, протягом вказаного вище строку, є відмовою Заявника від Електронного Договору, що призводить до втрати Електронним Договором чинності та скасовує обов’язок виконання зобов’язань за Договором.

3.19. Сторони підтверджують, що Електронний Договір та всі Додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

4. Порядок погашення Кредиту

4.1. За користування Кредитом Позичальник виплачує Кредитодавцю проценти, в розмірі зазначеному в Електронному Договорі та Графіку платежів. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми Кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Електронним Договором та Графіком платежу строку, на який надається Кредит.

4.2. Сума Кредиту,процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів передбачених Електронним Договором підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені Електронним Договором, Графіком платежів та чинним законодавством України.

4.3. Графік платежів містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми Кредиту і процентів за користування Кредитом) оновлюється в Особистому кабінеті і є невід'ємною частиною Електронного Договору.

4.4. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Електронним Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості

- у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом;

- у другу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту;

- у третю чергу сплачуються нараховані проценти за користування Кредитом

- у четверту чергу сплачуються сума Кредиту, що підлягає поверненню згідно Графіку платежів; 

- у п'яту чергу сплачують неустойка та інші платежі відповідно до Договору.

4.5. Кредитодавець залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку інші нарахування, передбачені Електронним договором, та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.

4.6. Кредитодавець залишає  за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника, з використанням реквізитів Платіжної картки, яка використовується Позичальником для здійснення операцій по цьому рахунку, зазначених в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним, неустойки та інших нарахувань, у випадку їх наявності.

4.7. Позичальник зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування, передбачені Електронним договором, у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Кредитодавця. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Позичальників на свій рахунок.

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості через відділення банку, Позичальник у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

4.8.1. У випадку, якщо Позичальник не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Кредитодавець має право не прийняти платіж в погашення Електронного Договору, з причини неможливості ідентифікації Електронного Договору, за яким надійшла оплата.

4.8.2. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.8.1. цих Правил, а також в усіх інших випадках ненадходження сплачених Позичальником коштів до Кредитодавця, Позичальник зобов’язаний звернутися до Кредитодавця шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту зазначену на Сайті Кредитодавця в довільній формі з долученням копії платіжного документу та обов'язковим зазначенням в повідомлені: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси терміналу, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Позичальник повинен також зазначити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.9. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки за порушення зобов’язань та інших нарахувань передбачених Електронним договором в разі її наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, несе Позичальник.

4.10. Позичальник має право у будь-який час повернути Кредит достроково однією оплатою або частково. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Електронним Договором перераховується та складається новий Графік платежів. Позичальник зобов’язаний щоденно ознайомлюватись з актуальним Графіком платежів за Електронним Договором в Особистому кабінеті.

4.11. У випадку якщо Черговий ануїтетний платіж було сплачено Позичальником з перевищенням суми, зазначеної в Графіку платежів, то сума переплати враховується в залишку Заборгованності за тілом Кредиту і, відповідно, тіло кредиту зменшується на суму переплати, при цьому розмір процентів за кожним черговим ануїтетним платежем підлягає перерахуванню відповідно до зменшеної суми тіла Кредиту. Сторони погоджуються що загальний розмір кожного чергового ануїтетного платежу за виключенням останнього є незмінним. Таким чином, при зменшенні розміру кожної чергової виплати процентів здійснюється перерахування розміру кожної чергової виплати за тілом кредиту і розмір кожної чергової виплати за тілом збільшується за рахунок відповідного залишку останнього платежу.

4.12. При оплаті чергового ануїтентного платежу в розмірі меншому ніж це передбачено Графіком платежів, наступний черговий платіж розраховується шляхом додавання до погодженого в Графіку платежів розміру платежу за тілом Кредиту, процентів за користування Кредитом, розмір яких розраховуються за фактичний строк користування Кредитом виходячи від фактичного розміру тіла Кредиту, що знаходиться в розпорядженні Позичальника з урахуванням недоплати. Додатково за Позичальником залишається обов’язок повернення не сплаченого в строк тіла Кредиту, процентів за користування ним, а також суми нарахованої неустойки.

4.13.  Заявник має право звернутися до Кредитодавця з заявою про продовження строку дії (пролонгацію) строку користування Кредитом. Заява про пролонгацію подається через Особистий кабінет до закінчення загального строку кредитування.

4.14. Пролонгація Електронного Договору відбувається з дня, наступного за Терміном останнього платежу згідно Графіку платежів. Для пролонгації Електронного Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю усі проценти, нараховані згідно Електронного Договору на дату останнього Терміну платежу.

4.15. Пролонгація Кредиту здійснюється на умовах, що визначені Електронним Договором, з фіксованою процентною ставкою (для діючих клієнтів), без сплати жодних комісій, з нарахуванням процентів за фактичні дні користування кредитними коштами.

4.16. Підтвердженням згоди Кредитодавця на пролонгацію строку дії Електронного Договору є укладення Додаткової угоди до Електронного Договору. У разі пролонгації строку дії Електронного договору, Графік платежів автоматично коригується Сторонами та відображається в Особистому кабінеті.

4.17. За наявності у Позичальника простроченої заборгованості за Електронним Договором оформлення пролонгації здійснити неможливо.

5. Захист персональних даних

5.1.  Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку, надає свою згоду на:

5.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попередні та поточного місця роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані») наступним особам:

5.1.1.1. Бюро кредитних історій;

5.1.1.2. Банкам;

5.1.1.3. Фінансовим установам;

5.1.1.4. Органам державної влади;

5.1.1.5. Третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України.

5.1.2. Здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо.

5.1.3. Збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про Заявника, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306).

5.1.4. Отримання Кредитодавцем кредитної історії Заявника від бюро кредитних історій зазначених в п. 5.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію Заявника

5.2. Згода Заявника, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, включає в себе згоду на укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за відповідним Договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою.

5.3. Отримання Заявником у Кредитодавця Даних, що стосуються Заявника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана в порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

5.4. Згода Заявника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, не вимагає здійснення Кредитодавцем повідомлень про користування Кредитодавцем своїми правами, передбаченими даним розділом Правил, та нормами законодавства України, що регулює питання в сфері захисту персональних даних.

5.5. Укладаючи Договір Заявник підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Згода Заявника дається на строк встановлення ділових відносин між Товариством та Позичальником та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти років наступних років виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним Договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.7. Заявник зобов’язаний повідомляти Кредитодавця протягом 3 (три) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

6. Внесення змін та доповнень у Правила та Електронний Договір

6.1.  Ці Правила затверджуються наказом директора Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця та в ІТС Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

6.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила.

6.3. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

6.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до такого Договору, в порядку, який передбачений для укладення самого Договору.

6.5. Дострокове розірвання дії Договору можливе за ініціативою Сторони з моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Договором та додатками до нього.

7. Порядок доступу Позичальників до Електронних Договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних Договорів та іншої інформації

7.1. Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України.

7.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші Додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Позичальнику в Особистому кабінеті.

7.3. Правила  Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця та в ІТС Кредитодавця.

7.4. Одразу після підписання Електронного Договору, його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу Позичальника, вказану в ним в Заявці, та одночасно відображається в його Особистому кабінеті. Примірник Електронного Договору вважається отриманим Позичальником з моменту направлення Товариством електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного Договору, або з моменту відображення Договору в Особистому кабінеті, в залежності від того яка з подій сталася раніше. За необхідності отримання документів, визначених в п. 7.2 Правил, в паперовому вигляді, Позичальник має право звернутися до Товариства в передбаченому чинним законодавством порядку, з відповідним запитом.

7.5. Документи, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ та розголошуються у порядку, передбаченому законодавством України.

8. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно ускладнюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус); б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи; в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

8.2.  Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Договором.

8.3.  Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення цих дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

8.4.   У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

8.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Позичальник зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Позичальника про настання обставин непереборної сили для Кредитодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Кредитодавця.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

9.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються Позичальником в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги Позичальника розглядаються у строки та у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

9.3.  Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку або іншому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. Заключні положення

10.1.  Заявник/Позичальник надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією щодо Заявника до третіх осіб, дані яких Заявник/Позичальник на законних підставах надав Кредитодавцю, та які пов’язані з Заявником/Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором. Позичальник гарантує, що він отримав дані третіх осіб, вказаних в п. 10.1. цих Правил, на законних підставах та отримав згоду зазначених третіх осіб на звернення Кредитодавця до них щодо прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту Позичальнику та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором, укладеним з Позичальником.

10.2.    Усі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Заявника/Позичальника, за реквізитами Платіжної картки, яка використовується Позичальником для здійснення операцій по цьому рахунку, шляхом грошового переказу Позичальнику без відкриття рахунку, або на банківські рахунки Кредитодавця.

10.3.  У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, в такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

10.4. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем і Заявником/Позичальником в електронному вигляді через Особистий кабінет та/або на електронну пошту та/або у вигляді СМС на номер телефону, вказаний у Заявці. Інформаційні повідомлення Заявника/Позичальника до Кредитодавця можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Товариства з електронної адреси Заявника/Позичальника, вказаної при реєстрації.

10.5. Заявник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Електронного Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

10.6. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 10.5. Правил.

10.7. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

10.8. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Електронному договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

10.9. У разі відступлення права вимоги за Електронним Договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу, повідомлення про відступлення права вимоги може здійснюватися як первісним так і новим кредитором за домовленістю між ними. Таке повідомлення містить відтворення засобами комп'ютерної техніки підпису уповноваженої посадової особи та печатки Товариства та може, за вибором кредитора, направлятися Позичальнику звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на електронну пошту Позичальника, вказану в Заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим Позичальником з часу відправки Товариством відповідного листа на поштову та/або електронну адресу Позичальника та/або відображення в Особистому кабінеті.

10.10. У випадку, якщо Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавця та виконати дії, вказані працівником Кредитодавця.

10.11. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін та у інших випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України.

10.12. Ознайомившись з цими Правилами, Заявник/Позичальник погоджується з тим, що він  також одержав у повному обсязі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Кредиту.

10.13.  До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.14.  Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні Договору, Позичальник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Позичальником.

10.15. Видача Кредиту або здійснення Кредитодавцем дій, визначених п. 4.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Кредитодавця обов’язків як податкового агента стосовно Позичальника як платника податків.

10.16. Позичальник надав згоду на те, що інформація про стан заборгованості Позичальника за Договором буде надаватися шляхом телефонних дзвінків Кредитодавця або відправлення Кредитодавцем текстових повідомлень на номер мобільного телефону Позичальника та електронних листів на його електронну адресу або надсиланням на адресу Позичальника відповідних письмових повідомлень, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Положення цього пункту можуть також бути реалізовані Товариством з врахуванням п. 10.1. цих Правил. Крім того, Заявник/Позичальник надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.

Редакція Правил діє з «17» серпня 2020 року

 

  1. Примірний договір "Комфорт"
  2. Правила кредитування від 06.07.2020
  3. Правила кредитування від 18.01.2020
  4. Правила кредитування від 17.09.2019
  5. Правила кредитування від 06.05.2019
  6. Правила кредитування від 28.01.2019
Кредит Menu

Войти

Личный кабинет