Информация, которая подлежит обнародованию

 

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ,

В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ПРОДУКТУ «ВЕОМІНІ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОМІНІ» (надалі іменуються – «Правила») КРЕДИТОДАВЦЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом іменується – «Кредитодавець» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання Кредитодавцем  грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і Клієнтом (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.2. Ці Правила є пропозицією укласти Електронний договір в розумінні ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.3.      Ці Правила розміщені Кредитодавцем на Сайті Кредитодавця, а також є доступними для ознайомлення в Мобільному додатку при подачі Заявки.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Акцепт – прийняття Клієнтом пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти Електронний договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.2. Базова процентна ставка – процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом/грошовими коштами, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором;

2.1.3. Графік розрахунків – невід'ємна частина Договору, що містить суму Кредиту і розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Терміну платежу;

2.1.4. Дисконтна процентна ставка – знижена (в порівнянні з Базовою процентною ставкою) процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором. Дисконтна процентна ставка скасовується з дати її застосування, у разі якщо до відносин між Сторонами застосовується Базова процентна ставка, в порядку передбаченому Електронним договором;

2.1.5. Електронний Договір або Договір – домовленість між Кредитодавцем  та Клієнтом, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 3 цих Правил;

2.1.6. Електронний підпис з одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Клієнтом та пересилаються Кредитодавцю;

2.1.7. Електронне повідомлення – інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного Договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи;

2.1.8. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки та інших нарахувань передбачених умовами Договору;

2.1.9. Заявка – анкета встановленої Кредитодавцем форми, що інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця, яка заповнюється Клієнтом через мобільний додаток Кредитодавця. Заявка заповнюються з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації в Інформаційно-телекомунікацій системі Кредитодавця, у відповідності до ч. 4 ст. 8 та ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»;

2.10. Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Кредитодавця, яка працює в форматі Мобільного додатку Кредитодавця, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;

2.1.11. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Кредитодавцем Клієнту без конкретної споживчої мети на умовах зворотності, строковості та платності;

2.1.12. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація цифр, що складає номер мобільного телефону Клієнта вказаний ним при заповненні Заявки;

2.1.13. Мобільний додаток -програмне забезпечення Кредитодавця, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що доступне для завантаження Клієнтом з онлайн магазинів мобільних додатків, а також з Сайту Кредитодваця;

2.1.14. Мобільний пристрій - будь-який переносний пристрій, в т. ч. електронна обчислювальна машина (ЕОМ), а також інше обладнання, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку, зображення тощо, в тому числі: мобільні телефони, смартфони, планшети та ін.. Під пристроями маються на увазі як існуючі на даний момент пристрої, так і ті, які можуть з'явитися в майбутньому, придатні для доступу до телекомунікаційної мережі Інтернет з використанням, в т. ч. Мобільного додатку, а також для здійснення передачі даних, що функціонують на різних операційних системах;

2.1.15. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Клієнт приймаючи пропозицію (оферту) Кредитодавця та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання пропозиції (оферти) та Електронного договору. Кредитодавець передає Одноразовий ідентифікатор Клієнту засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі (вказаний в Особистому кабінеті Клієнта), в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Клієнтом під час заповнення Заявки;

2.1.16. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент його реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі (особистий розділ Клієнта), за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного договору, додаткових угод до Електронного договору, свого Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом через Мобільний додаток після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пін-коду Особистого кабінету та має юридичне значення ідентифікації Клієнта в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця в розумінні ч.8 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.17. Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Електронний Договір, надіслана Клієнту в розумінні Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.18. Пін-код Особистого кабінету – унікальна комбінація цифр, що встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Пін-код» при вході до Особистого кабінету. Клієнт особисто несе відповідальність за схоронність Пін-коду Особистого кабінету. Для полегшення повторного входу в Мобільний додаток, Клієнт може використовувати замість Пін-коду програмно апаратні засоби мобільного пристрою, які дають можливість ідентифікації шляхом розпізнавання біометричних даних Клієнта (папілярних ліній на пучках пальців рук, обличчя та ін);

2.1.19. Платіжна карта – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком і дані якого вносяться Клієнтом в Особистому кабінеті через мобільний додаток Кредитодавця , яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця;

2.1.20. Позичальник або Клієнт – фізична особа, яка з метою укладення електронного Договору з Кредитодавцем, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах. Клієнт повинен відповідати викладеним нижче вимогам Кредитодавця (зокрема, але не виключно):

  • мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
  • мати дійсний паспорт громадянина України;
  • мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мати зареєстроване місце проживання на території України;
  • мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою, та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися;
  • діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати Кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.1.21.  Програма лояльності – умови Договору, розмір Дисконтної процентної ставки, інші умови надання Кредиту, які є більш вигідними для Клієнта у порівнянні зі звичайними та Базовою процентною ставкою, які Кредитодавець може пропонувати Клієнту та, залежно від рівня Клієнта та/або його балансу накопичень в Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності та баланс накопичень Клієнт може дізнатися в Особистому кабінеті;

2.1.22.  Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Клієнтом суми Кредиту та процентів за користуванням ним, визначена в Договорі;

2.1.23.  Сайт Кредитодавця – www.moneyveo.uа.

2.2. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного договору

3.1. З метою отримання Кредиту Клієнт після завантаження та встановлення Мобільного додатку Кредитодавця на власний Мобільний пристрій та ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові.

3.2. Клієнт у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту, а також бажаний спосіб отримання Кредиту. Клієнт також зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення змін в таких даних.

3.3. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі Заявки, Клієнт надає згоду на обробку Кредитодавцем своїх персональних даних, а також на те, що Кредитодавець має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Клієнта або іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

3.4. За результатами заповнення Заявки здійснюється одночасна перевірка дійсності та аутентифікація Платіжної карти Клієнта відповідно до стандартів відповідних платіжних систем.

3.5. Кредитодавець має право також окремо запропонувати Клієнту, в тому числі засобами Мобільного додатку, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці. Також з метою прискорення заповнення Заявки чи надання додаткових відомостей, Клієнт може надати Кредитодавцю доступ до даних свого Мобільного пристрою, шляхом надання відповідної згоди в Мобільному додатку, в порядку передбаченому політиками конфіденційності операційної системи на якій працює Мобільний додаток.

3.6. Рішення про надання чи відмову у наданні Кредиту приймається Кредитодавцем на підставі обробки персональних даних Клієнта, зазначених в Заявці, та будь-якої додаткової інформації чи документів, наданих Клієнтом, чи отриманої Кредитодавцем з інших джерел.

3.7. У випадку наявності факту попереднього отримання Клієнтом Кредиту від Кредитодавця та належного його погашення, Заявка на новий Кредит розглядається Кредитодавцем за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін після отримання та виконання умов першого Кредиту, з дотриманням вимог законодавства з фінансового моніторингу.

3.8. Кредитодавець у строк від тридцяти секунд до трьох робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.9. Сума кредиту визначається Кредитодавцем на основі оцінки фінансового стану та кредитоспроможності Клієнта за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.10. Обробка Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця Заявки не є укладенням Договору і не має наслідком обов’язок Кредитодавця надати Кредит Клієнту, а також не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці.

3.11. Кредитодавець має право відмовити Клієнту в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови.

3.11.1. Відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

3.11.1.1. кредитна історія Клієнта не відповідає вимогам внутрішньої політики Кредитодавця;

3.11.1.2. при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або неповні та/або помилкові дані;

3.11.1.3. в інших випадках, відповідно до внутрішньої політики Кредитодавця.

3.12. Кредитодавець інформує Клієнта про прийняте рішення щодо видачі Кредиту СМС-повідомленням на телефонний номер та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Мобільному додатку.

3.13. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.14. У випадку схвалення Заявки на отримання Кредиту, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця генерує індивідуальну частину Електронного договору, що є офертою та містить усі істотні умови, про що інформує Клієнта в Особистому кабінеті через Мобільний додаток, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Клієнта та/або електронним листом на електронну пошту, вказану в Заявці.

3.15. Кожен з Клієнтів ознайомившись з усіма істотними умовами оферти надає згоду шляхом направлення повідомлення Кредитодавцю, яке підписується відповідно до абзацу 2 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме: шляхом введення у спеціальному полі під Акцептом, який містить усі істотні умови Договору, Одноразового ідентифікатору, який відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Вказана іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Кредитодавцем в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Клієнтам в СМС-повідомленні.

3.16. Після підпису Електронного повідомлення Клієнтом, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця та свідчить/повідомляє Кредитодавця про те, що Клієнт надав згоду (акцептував) на пропозицію (оферту) Кредитодавця, щодо укладання кредитного Договору з Клієнтом. Після зазначених дій Договір між Кредитодавцем  та Клієнтом вважається укладеним і Кредитодавець здійснює дії, передбачені умовами укладеного Договору щодо надання Кредиту.

3.17. Вчинення Клієнтом вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Кредитодавця та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису з одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.18. Кредит надається шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок Клієнта, за реквізитами Платіжної картки вказаної Клієнтом у Заявці, що відбувається до 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Електронного договору. За затримку перерахування коштів, що спричинена діями третіх осіб, Кредитодавець відповідальності не несе.

4. Порядок погашення Кредиту

4.1. За користування Кредитом Клієнт виплачує Кредитодавцю проценти, в розмірі, визначеному в Договорі.

4.2. Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів передбачених Електронним Договором підлягають безготівковому перерахуванню грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені Договором та чинним законодавством України.

4.3. Клієнт зобов'язаний сплатити Кредит та проценти за користування Кредитом не пізніше строку, передбаченого Договором.

4.4. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за Договором зараховуються Кредитодавцем  у такій черговості: у першу чергу – пеня за прострочення виконання зобов’язань, у разі її наявності; у другу чергу – нараховані проценти за користування Кредитом; у третю чергу – сума Кредиту.

4.5. Кредитодавець залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку, інші нарахування, передбачені Електронним договором, та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.

4.6. Кредитодавець залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Клієнта, з використанням реквізитів Платіжної картки, яка використовується Клієнтом для здійснення операцій по цьому рахунку, зазначених в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним, неустойки та інших нарахувань, у випадку їх наявності.

4.7. Клієнт зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування, передбачені Електронним договором, у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Кредитодавця. При цьому Клієнт самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Клієнтів на свій рахунок.

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості через відділення банку, Клієнт у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

4.8.1. У випадку, якщо Клієнт не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Кредитодавець має право не прийняти платіж в погашення Кредиту, з причини неможливості ідентифікації Клієнта та/або Договору, за яким надійшла оплата.

4.8.2. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.8.1. цих Правил, а також в усіх інших випадках ненадходження сплачених Клієнтом коштів до Кредитодавця, Клієнт зобов’язаний звернутися до Кредитодавця шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту зазначену на Сайті Кредитодавця в довільній формі з долученням копії платіжного документу та обов'язковим зазначенням в повідомлені: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси терміналу, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Клієнт повинен також зазначити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.9. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки за порушення зобов’язань та інших нарахувань передбачених Електронним договором, в разі їх наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, несе Клієнт.

4.10. Клієнт має право у будь-який час повернути Кредит достроково – однією оплатою або частково. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Договором перераховується, з актуальною сумою до сплати Клієнт має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

5. Захист персональних даних

5.1. Клієнт, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку та проставляючи відповідну відмітку у формі Заявки надає свою згоду на:

5.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попереднього та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Кредитодавцю у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

5.1.1.1. бюро кредитних історій;

5.1.1.2. банкам;

5.1.1.3. фінансовим установам;

5.1.1.4. органам державної влади;

5.1.1.5. третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України;

5.1.2. здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Кредитодавця, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо;

5.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем  інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306);

5.1.4. поширення Кредитодавцем  інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Кредитодавець уклало або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

5.1.5.    отримання Кредитодавцем  кредитної історії Клієнта від бюро кредитних історій зазначених в п. 5.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію Клієнта;

5.2. Згода Клієнта, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, включає в себе згоду на можливе укладення Кредитодавцем  договору відступлення права вимоги за відповідним Договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою.

5.3. Отримання Клієнтом у Кредитодавця Даних, що стосуються Клієнта, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Клієнта, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому в порядку та строки, визначені чинним законодавством.

5.4. У випадку отримання Кредитодавцем згоди Клієнта на обробку його персональних даних, Кредитодавець має право використовувати такі дані відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення Клієнта про обробку, захист та передачу таких даних третім особам.

5.5. Укладаючи Електронний договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Кредитодавець не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Клієнта.

5.7. Згода Клієнта дається на строк встановлення ділових відносин між Кредитодавцем  та Клієнтом та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти років наступних років виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним Договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.8. Клієнт зобов’язаний повідомляти Кредитодавець протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

6. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно ускладнюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус); б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи; в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Договором.

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення цих дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

6.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Клієнт зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Клієнта про настання обставин непереборної сили для Кредитодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Кредитодавця.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються Клієнтом в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги Клієнта розглядаються у строки та у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

7.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Внесення змін та доповнень у Правила та Договір

8.1. Ці Правила затверджуються наказом директора Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

8.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила.

8.3. Правила є невід'ємною частиною Електронного Договору.

8.4. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

8.5. Будь-які зміни та доповнення до Електронного договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Договору.

8.6. Дострокове розірвання дії Електронного договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Електронним договором.

9. Порядок доступу Клієнта до Електронних договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних договорів та іншої інформації

9.1. Клієнт має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України.

9.2. Електронний Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші Додатки до Електронного Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Клієнту в Особистому кабінеті.

9.3. Правила Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця, та в ІТС Кредитодавця.

9.4. Одразу після підписання Електронного Договору, його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу Клієнта, вказану в ним в Заявці, та одночасно відображається в його Особистому кабінеті. Примірник Електронного Договору вважається отриманим Клієнтом з моменту направлення Кредитодавцем  електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного Договору, або з моменту відображення Договору в Особистому кабінеті, в залежності від того яка з подій сталася раніше.

9.5. За необхідності отримання документів, визначених в п. 9.2 Правил, в паперовому вигляді, Клієнт має право звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

10. Заключні положення

10.1. Клієнт надає свою згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись до третіх осіб, дані яких Клієнт на законних підставах надав Кредитодавцю, та які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, за інформацією щодо Клієнта, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором. Клієнт гарантує, що він отримав дані третіх осіб, вказаних в п.10.1. цих Правил, на законних підставах та отримав згоду зазначених третіх осіб на звернення Кредитодавця до них щодо прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту Клієнту та/або виконання Кредитодавцем  своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором, укладеним з Клієнтом.

10.2. Усі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Електронному Договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, шляхом грошового переказу Клієнту без відкриття рахунку або на банківські рахунки Кредитодавця.

10.3. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів у такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

10.4. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем  Клієнту в електронному вигляді через Особистий кабінет в Мобільному Додатку та/або на електронну пошту та/або у вигляді СМС на номер телефона, вказаний у Заявці. Інформаційні повідомлення Клієнта до Кредитодавця можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Кредитодавця з електронної адреси Клієнта, вказаної при реєстрації.

10.5. У разі відступлення права вимоги за Електронним Договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу, повідомлення про відступлення права вимоги може здійснюватися як первісним так і новим кредитором за домовленістю між ними. Таке повідомлення містить відтворення засобами комп’ютерної техніки підпису уповноваженої посадової особи та печатки Кредитодавця та може, за вибором кредитора, направлятися Клієнту звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, вказану в Заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим Клієнтом з часу відправки Кредитодавцем  відповідного листа на поштову та/або електронну адресу Клієнта та/або відображення в Особистому кабінеті.

10.6. У випадку, якщо Клієнт втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пін-код Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем  будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавець і виконати дії, рекомендовані працівником Кредитодавця.

10.7. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України.

10.8. Ознайомившись з цими Правилами, Клієнт погоджується з тим, що він одержав від Кредитодавця всю достовірну та повну інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Кредиту.

10.9. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.10. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Клієнт виходив при укладенні Договору, Клієнт несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Клієнтом.

10.11. Видача Кредиту або здійснення Кредитодавцем  дій, визначених п. 4.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Кредитодавця обов’язків як податкового агента стосовно Клієнта як платника податків.

10.12. Клієнт надає згоду на те, що інформація про стан заборгованості Клієнта за Договором буде надаватися йому шляхом телефонних дзвінків Кредитодавця або відправлення Кредитодавцем  текстових повідомлень на номер мобільного телефону Клієнта та електронних листів на його електронну адресу або надсиланням на адресу Клієнта відповідних письмових повідомлень, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Положення цього пункту можуть також бути реалізовані Кредитодавцем  з врахуванням п. 10.1. цих Правил. Крім того, Клієнт надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем  інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця.

Редакція Правил діє з «17» серпня  2020 року 

 

1. Примірний договір продукту "ВЕОМІНІ"

2. Правила кредитування продукту ВЕОМІНІ від 17.07.2020

Кредит Menu

Войти

Личный кабинет