Правила предоставления денежных средств в кредит общества с ограниченной ответственностью "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ"

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ПРОДУКТУ «СМАРТ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» (надалі іменуються – «Правила») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом іменується – «Товариство» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання Товариством грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і Позичальником (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.2. Ці Правила є пропозицією укласти Електронний договір в розумінні ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.3.  Ці Правила розміщені Товариством на Сайті Товариства, а також є доступними для ознайомлення в Інформаційно-телекомунікаційній системі (або «ІТС») при подачі Заявки.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Акцепт – прийняття Позичальником пропозиції (оферти) Товариства укласти Електронний договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.2. Базова процентна ставка – процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом/грошовими коштами, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором;

2.1.3. Графік розрахунків – невід'ємна частина Договору, що містить суму Кредиту і розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Терміну платежу;

2.1.4. Дисконтна процентна ставка – знижена (в порівнянні з Базовою процентною ставкою) процентна ставка, за якою нараховуються проценти за користування Кредитом, що застосовується до відносин між Сторонами в порядку та у розмірі передбаченому Електронним договором. Дисконтна процентна ставка скасовується з дати її застосування, у разі якщо до відносин між Сторонами застосовується Базова процентна ставка, в порядку передбаченому Електронним договором;

2.1.5. Електронний Договір або Договір – домовленість між Товариством та Позичальником, де визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 3 цих Правил;

2.1.6. Електронний підпис з одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Позичальником та пересилаються Товариству;

2.1.7. Електронне повідомлення – інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного Договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи;

2.1.8. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки та інших нарахувань передбачених умовами Договору;

2.1.9. Заявка – анкета встановленої Товариством форми, що інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Товариства, яка заповнюється Позичальником на Сайті Товариства або через мобільний додаток Товариства або через програмне забезпечення партнерів Товариства, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Товариства по захищеним каналам зв'язку. Заявка заповнюються з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації в Інформаційно-телекомунікацій системі Товариства, у відповідності до ч. 4 ст. 8 та ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»;

2.10. Інформаційно-телекомунікаційна система (або «ІТС») – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Товариства, яка працює в форматі Сайту(ів) Товариства, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, і які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;

2.1.11. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством Позичальнику без конкретної споживчої мети на умовах зворотності, строковості та платності;

2.1.12. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Позичальником при заповненні Заявки. Цю комбінацію Позичальник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету;

2.1.13. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Позичальник приймаючи пропозицію (оферту) Товариства та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання пропозиції (оферти) та Електронного договору. Товариство передає Одноразовий ідентифікатор Позичальнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його Інформаційно-телекомунікаційній системі (вказаний в Особистому кабінеті Заявника), в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Позичальником під час заповнення Заявки;

2.1.14. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Позичальнику в момент його реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі (особистий розділ Позичальника), за допомогою якого Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Електронного договору, додаткових угод до Електронного договору, свого Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Позичальником після авторизації, яка проходить шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету та/або шляхом коректного введення Позичальником otp-пароля, надісланого Товариством на номер телефону Позичальника, що має юридичне значення ідентифікації Позичальника в Інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства в розумінні ч.8 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.15. Оферта – пропозиція Товариства укласти Електронний Договір, надіслана Позичальнику в розумінні Закону України «Про електронну комерцію»;

2.1.16. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Позичальником. Цю комбінацію Позичальник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого кабінету;

2.1.17. Платіжна карта – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Заявника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з банком і дані якого вносяться Заявником в Особистому кабінеті на Сайті Товариства або через мобільний додаток Товариства або через програмне забезпечення партнерів Товариства, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Товариства;

2.1.18. Позичальник або Заявник – фізична особа, яка з метою укладення електронного Договору з Товариством, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах. Позичальник повинен відповідати викладеним нижче вимогам Товариства (зокрема, але не виключно):

 • мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
 • мати дійсний паспорт громадянина України;
 • мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • мати зареєстроване місце проживання на території України;
 • мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою, та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися;
 • діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати Кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.1.19.  Програма лояльності – умови Договору, розмір Дисконтної процентної ставки, інші умови надання Кредиту, які є більш вигідними для Позичальника у порівнянні з Базовою процентною ставкою, які Товариство може пропонувати Позичальнику та, залежно від рівня Позичальника та/або його балансу накопичень в Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності та баланс накопичень Позичальник може дізнатися в Особистому кабінеті;

2.1.20.  Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником суми Кредиту та процентів за користуванням ним, визначена в Договорі;

2.1.21.  Сайт Товариства – www.moneyveo.ua

2.2. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного договору

3.1. З метою отримання Кредиту Позичальник, ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові.

3.2. Позичальник у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Товариству для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту, а також бажаний спосіб отримання Кредиту. Позичальник також зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення змін в таких даних.

3.3. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Позичальник надає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, а також на те, що Товариство має право звернутись за інформацією про фінансовий стан Позичальника або іншою інформацією, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

3.4. За результатами заповнення Заявки здійснюється одночасна перевірка дійсності та аутентифікація Платіжної карти Позичальника відповідно до стандартів відповідних платіжних систем.

3.5. Товариство має право також окремо запропонувати Позичальнику, в тому числі засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці.

3.6. Рішення про надання чи відмову у наданні Кредиту приймається Товариством на підставі обробки персональних даних Позичальника, зазначених в Заявці, та будь-якої додаткової інформації, наданої Позичальником, чи отриманої Товариством з інших джерел.

3.7. У випадку наявності факту попереднього отримання Позичальником Кредиту від Товариства та належного його погашення, Заявка на новий Кредит розглядається Товариством за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін після отримання та виконання умов першого Кредиту, з дотриманням вимог законодавства з фінансового моніторингу.

3.8. Товариство у строк від тридцяти секунд до трьох робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.9. Сума кредиту визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану та кредитоспроможності Позичальника за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.10. Обробка Інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства Заявки не є укладенням Договору і не має наслідком обов’язок Товариства надати Кредит Позичальнику, а також не обмежує права Товариства зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці.

3.11. Товариство має право відмовити Позичальнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови.

3.11.1. Відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, але не виключно, у таких випадках:

3.11.1.1. кредитна історія Позичальника не відповідає вимогам внутрішньої політики Товариства;

3.11.1.2. при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або неповні та/або помилкові дані;

3.11.1.3. в інших випадках, відповідно до внутрішньої політики Товариства.

3.12. Товариство інформує Позичальника про прийняте рішення щодо видачі Кредиту СМС-повідомленням на телефонний номер та/або електронним листом на електронну пошту Позичальника, зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Особистому кабінеті.

3.13. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

3.14. У випадку схвалення Заявки на отримання Кредиту, Інформаційно-телекомунікаційна система Товариства генерує індивідуальну частину Електронного договору, що є офертою та містить усі істотні умови, про що інформує Позичальника в Особистому кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Позичальника та/або електронним листом на електронну пошту, вказану в Заявці.

3.15.  Кожен з Позичальників ознайомившись з усіма істотними умовами оферти надає згоду шляхом направлення повідомлення Товариству, яке підписується відповідно до абзацу 2 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме: шляхом введення у спеціальному полі під Акцептом, який містить усі істотні умови Договору, Одноразового ідентифікатору, який відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Вказана іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Товариством в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Позичальникам в СМС-повідомленні.

3.16. Після підпису Електронного повідомлення Позичальником, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Товариства та свідчить/повідомляє Товариство про те, що Позичальник надав згоду (акцептував) на пропозицію (оферту) Товариства щодо укладання кредитного Договору з Позичальником. Після зазначених дій Договір між Товариством та Позичальником вважається укладеним і Товариство здійснює дії, передбачені умовами укладеного Договору щодо надання Кредиту.

3.17. Вчинення Позичальником вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Товриства та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису з одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.18. За вибором Позичальника, Кредит може надаватися наступними шляхами:

 • шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок Позичальника, за реквізитами Платіжної картки вказаної Позичальником у Заявці, що відбувається до 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Електронного договору. За затримку перерахування коштів, що спричинена діями третіх осіб, Товариство відповідальності не несе;
 • шляхом грошового переказу без відкриття рахунку, з наступною видачою Кредиту Позичальнику готівкою через відділення банку або фінансової установи, з якими у Товариства укладені відповідні договори. Позичальник самостійно обирає відділення банку чи фінансової установи, в якому бажає отримати Кредит. Позичальник може отримати Кредит протягом 10 (десяти) календарних днів від дати укладення Електронного договору. В такому разі обчислення строку надання Кредиту та нарахування процентів за користування починає з дати отримання грошового переказу Позичальником. Не отримання грошового переказу Позичальником, протягом вказаного вище строку, є відмовою Позичальника від Електронного договору, що призводить до втрати Електронним договором чинності та скасовує обов’язок виконання зобов’язань за Договором.

4. Порядок погашення Кредиту

4.1. За користування Кредитом Позичальник виплачує Товариству проценти, в розмірі, визначеному в Договорі.

4.2. Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів передбачених Електронним Договором підлягають безготівковому перерахуванню грошових коштів на поточний рахунок Товариства у строки, встановлені Договором та чинним законодавством України.

4.3. Позичальник зобов'язаний сплатити Кредит та проценти за користування Кредитом не пізніше строку, передбаченого Договором.

4.4. Грошові кошти, сплачені Позичальником за Договором зараховуються Товариством у такій черговості: у першу чергу – пеня за прострочення виконання зобов’язань, у разі її наявності; у другу чергу – нараховані проценти за користування Кредитом; у третю чергу – сума Кредиту.

4.5. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку, інші нарахування, передбачені Електронним договором, та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Товариства.

4.6. Товариство залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника, з використанням реквізитів Платіжної картки, яка використовується Позичальником для здійснення операцій по цьому рахунку, зазначених в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним, неустойки та інших нарахувань, у випадку їх наявності.

4.7. Позичальник зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування, передбачені Електронним договором, у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Товариство не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Позичальників на свій рахунок. 

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості через відділення банку, Позичальник у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

4.8.1. У випадку, якщо Позичальник не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Товариство має право не прийняти платіж в погашення Кредиту, з причини неможливості ідентифікації Позичальника та/або Договору, за яким надійшла оплата.

4.8.2. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.8.1. цих Правил, а також в усіх інших випадках ненадходження сплачених Позичальником коштів до Товариства, Позичальник зобов’язаний звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту зазначену на Сайті Товариства в довільній формі з долученням копії платіжного документу та обов'язковим зазначенням в повідомлені: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси терміналу, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Позичальник повинен також зазначити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер. 

4.9. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки за порушення зобов’язань та інших нарахувань передбачених Електронним договором, в разі їх наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

4.10. Позичальник має право у будь-який час повернути Кредит достроково – однією оплатою або частково. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Договором перераховується, з актуальною сумою до сплати Позичальник має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

5. Захист персональних даних

5.1. Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку та проставляючи відповідну відмітку у формі Заявки надає свою згоду на:

5.1.1. передачу Товариством своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попереднього та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

5.1.1.1. бюро кредитних історій;

5.1.1.2. банкам;

5.1.1.3. фінансовим установам;

5.1.1.4. органам державної влади;

5.1.1.5. третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України;

5.1.2. здійснення Товариством обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо;

5.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306);

5.1.4. поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариство уклало або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

5.1.5. отримання Товариством кредитної історії Позичальника від бюро кредитних історій зазначених в п. 5.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію Позичальника;

5.2. Згода Позичальника, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, включає в себе згоду на можливе укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним Договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою.

5.3. Отримання Позичальником у Товариства Даних, що стосуються Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому в порядку та строки, визначені чинним законодавством.

5.4. У випадку отримання Товариством згоди Позичальника на обробку його персональних даних, Товариство має право використовувати такі дані відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення Позичальника про обробку, захист та передачу таких даних третім особам.

5.5. Укладаючи Електронний договір Позичальник підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Товариство не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Позичальника.

5.7. Згода Позичальника дається на строк встановлення ділових відносин між Товариством та Позичальником та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти років наступних років виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним Договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.8. Позичальник зобов’язаний повідомляти Товариство протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

6. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно ускладнюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус); б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи; в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Договором.

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення цих дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

6.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Позичальник зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Позичальника про настання обставин непереборної сили для Товариства здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Товариства.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються Позичальником в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Товариства або в електронному вигляді на електронну адресу Товариства, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги Позичальника розглядаються у строки та у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

7.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Внесення змін та доповнень у Правила та Договір

8.1. Ці Правила затверджуються наказом директора Товариства і розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

8.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила.

8.3. Правила є невід'ємною частиною Електронного Договору.

8.4. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

8.5. Будь-які зміни та доповнення до Електронного договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Договору.

8.6. Дострокове розірвання дії Електронного договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Електронним договором.

9. Порядок доступу Позичальника до Електронних договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних договорів та іншої інформації

9.1. Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України.

9.2. Електронний Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші Додатки до Електронного Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Позичальнику в Особистому кабінеті.

9.3. Правила Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця та в ІТС Кредитодавця.

9.4. Одразу після підписання Електронного Договору, його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу Позичальника, вказану в ним в Заявці, та одночасно відображається в його Особистому кабінеті. Примірник Електронного Договору вважається отриманим Позичальником з моменту направлення Товариством електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного Договору, або з моменту відображення Договору в Особистому кабінеті, в залежності від того яка з подій сталася раніше.

9.5.  За необхідності отримання документів, визначених  в п. 9.2 Правил, в паперовому вигляді, Позичальник має право звернутися до Товариства в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

10. Заключні положення

10.1. Заявник/Позичальник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись до третіх осіб, дані яких Позичальник на законних підставах надав Товариству, та які пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, за інформацією щодо Позичальника, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Товариством своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором. Позичальник  гарантує, що він отримав дані третіх осіб, вказаних в п.10.1. цих Правил, на законних підставах та отримав згоду зазначених третіх осіб на звернення Товариства до них щодо прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту Позичальнику та/або виконання Товариством своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором, укладеним з Позичальником.

10.2. Усі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Електронному Договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Позичальника, шляхом грошового переказу Позичальнику без відкриття рахунку або на банківські рахунки Товариства.

10.3. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів у такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

10.4. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Товариством Позичальнику в електронному вигляді через Особистий кабінет та/або на електронну пошту та/або у вигляді СМС на номер телефона, вказаний у Заявці. Інформаційні повідомлення Позичальника до Товариства можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Товариства з електронної адреси Позичальника, вказаної при реєстрації.

10.5. У разі відступлення права вимоги за Електронним Договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу, повідомлення про відступлення права вимоги може здійснюватися як первісним так і новим кредитором за домовленістю між ними. Таке повідомлення містить відтворення засобами комп’ютерної техніки підпису уповноваженої посадової особи та печатки Товариства та може, за вибором кредитора, направлятися Позичальнику звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на електронну пошту Позичальника, вказану в Заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим Позичальником з часу відправки Товариством відповідного листа на поштову та/або електронну адресу Позичальника та/або відображення в Особистому кабінеті.

10.6. У випадку, якщо Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Товариства, зазначеними на Сайті Товариства, повідомити Товариство і виконати дії, рекомендовані працівником Товариства.

10.7. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України.

10.8. Ознайомившись з цими Правилами, Позичальник погоджується з тим, що він одержав від Товариства всю достовірну та повну інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Кредиту.

10.9. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.10. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні Договору, Позичальник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Позичальником.

10.11. Видача Кредиту або здійснення Товариством дій, визначених п. 4.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Товариства обов’язків як податкового агента стосовно Позичальника як платника податків.

10.12. Позичальник надає згоду на те, що інформація про стан заборгованості Позичальника за Договором буде надаватися йому шляхом телефонних дзвінків Товариства або відправлення Товариством текстових повідомлень на номер мобільного телефону Позичальника та електронних листів на його електронну адресу або надсиланням на адресу Позичальника відповідних письмових повідомлень, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Положення цього пункту можуть також бути реалізовані Товариством з врахуванням п. 10.1. цих Правил. Крім того, Позичальник надає згоду на отримання від Товариства інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Товариством інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Товариства.

Редакція Правил діє з «17» серпня 2020 року

 1. Примірний договір "Смарт"
 2. Правила кредитування від 06.07.2020
 3. Правила кредитування від 18.01.2020
 4. Правила кредитування від 17.09.2019
 5. Правила кредитування від 06.05.2019
 6. Правила кредитування від 01.02.2019
 7. Правила кредитування від 20.12.2018
 8. Правила кредитування від 02.04.2018
 9. Правила кредитування від 10.07.2017
 10. Правила кредитування від 04.04.2017
 11. Правила кредитування від 13.03.2017
 12. Правила кредитування від 19.01.2017
 13. Правила кредитування від 09.02.2016
 14. Правила кредитування від 11.08.2015
 15. Правила кредитування від 21.04.2015
 16. Правила кредитування від 05.12.2014
 17. Правила кредитування від 14.10.2014
 18. Правила кредитування від 20.05.2014
 19. Правила кредитування від 26.12.2013
 20. Правила кредитування від 15.11.2013
 21. Правила кредитування від 05.09.2013
Кредит Menu

Войти

Личный кабинет