Правила предоставления денежных средств в кредит общества с ограниченной ответственностью "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ"

ПРАВИЛА
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КРЕДИТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок надання та обслуговування ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» грошових коштів у кредит (надалі за текстом іменується – «Правила» в усіх відмінках) і розроблені в відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом іменується – «Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Договору, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і фізичною особою – Позичальником, які є сторонами Договору.

1.3. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір кредиту на умовах, що встановлені Товариством, і застосовуються у випадку подання фізичною особою – Заявником заявки на сайті Товариства за електронною адресою: www.moneyveo.ua (надалі за текстом іменується – «Сайт Товариства») на отримання кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

1.4. Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

1.5. Ці Правила є невід'ємною частиною Договору.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.2. Вимоги до Позичальника – визначені Товариством умови, яким повинен відповідати Заявник для укладання Договору. А саме фізична особа повинна:

мати цивільну дієздатність та правоздатність; бути громадянином України; мати зареєстроване місце проживання на території України; володіти відкритим на власне ім'я банківським рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому мати змогу розпоряджатися; діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара).

2.3. Графік розрахунків – невід'ємна частина Договору, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі основної суми кредиту і процентів за користування кредитом) із зазначенням Терміну платежу.

2.4. Дата укладання Договору – день перерахування грошових коштів на банківський рахунок Позичальника.

2.5. Заборгованість – сума кредитута нарахованих, але не сплачених процентів за користування кредитом, а також сума пені в разі порушення зобов‘язань за Договором.

2.6. Заявка – документ встановленої форми, який заповнюється на Сайті товариства, і виражає намір Заявника отримати грошові кошти.

2.7. Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір про надання кредиту з Товариством шляхом приєднання до запропонованих умов і вчинення дій, передбачених цими Правилами.

2.8. Електронний договір – домовленість Позичальника і Товариства, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

2.9. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником і надсилаються ним Товариству та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

2.10. Ліміт суми кредиту – грошові кошти в розмірі від 50,00 гривень до 15000,00 гривень, які Товариство одноразово може надати в кредит на умовах, визначеними Договором.

2.11. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого кабінету. Логін Особистого кабінету є особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступним тільки Заявнику/Позичальнику.

2.12. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника.

2.13. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Сайті товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства, який за домовленістю Сторін Договору та правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

2.14. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету є особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступним тільки Заявнику/Позичальнику.

2.15. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені Договором.

2.16. Позичальник – фізична особа, яка відповідає вимогам Позичальника та з якою Товариство уклало Договір.

2.17. Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником суми кредиту та процентів за Договором.

2.18. Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

2.19. Сайт Товариства – www.moneyveo.uа.

2.20. Договір – цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання між Товариством та Позичальником з приводу проведення кредитної операції.

2.21. Сторони договору – Товариство і Заявник/Позичальник.

Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання грошових коштів у кредит

3.1. Заявник заповнюэ Заявку на отримання кредиту на Сайті Товариства, обов'язково вказуючи всі дані, позначені в Заявці в якості обов'язкових для заповнення.

3.2. У Заявці Заявник зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання кредиту.

3.3. Заповнюючи Заявку, Заявник у відповідності до розділу 6 цих Правил, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором.

3.4. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

3.5. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

3.6. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Заявника до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту.

3.7. На підставі даних, зазначених у Заявці, інформаційна система Товариства здійснює реєстрацію Заявника на Сайті товариства та формує Особистий кабінет.

3.8. Рішення про надання кредиту приймається Товариством на підставі автоматизованої обробки персональних та інших додаткових даних наданих Заявником та зібраних Товариством з інших відкритих джерел.

3.9. Сума кредиту визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою політикою з надання кредитів Товариства, виходячи з інформації, зазначеній в Заявці в межах встановленого Ліміту суми кредиту.

3.10. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику кредит. Приймаючи Заявку Товариство залишає за собою право зменшити розмір кредиту, вказаного Заявником у Заявці.

3.11. Товариство протягом 3 робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання кредиту чи про відмову у наданні кредиту.

3.12. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови.

Відмова в наданні кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

вік Заявника на момент заповнення Заявки менше 18 років; кредитна історія Заявника не відповідає внутрішній політиці Товариства; при заповненні Заявки вказані не достовірні та/або помилкові дані; в інших випадках, передбачених внутрішньої політикою Товариства.

3.13. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі кредиту через смс-повідомлення на телефонний номер, та через електронний лист на адресу електронної пошти, зазначені у Заявці. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, на електронну пошту, зазначену в Заявці, надсилається лист з гіперпосиланням, здійснивши перехід по якому, Заявник отримує копію електронного Договору.

3.14. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

3.15. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Заявником Договір на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

3.16. Договір про надання кредиту укладається в Особистому кабінеті.

3.17. Заявник здійснює вхід на Сайт товариства за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету.

3.18. Заявник надає згоду на використання у всіх відносинах між ним та Товариством (заснованих як на першому Договорі, так і на всіх наступних Договорах, інших Договорах і угодах, які будуть укладені між Заявником та Товариством у майбутньому) свого Логіна Особистого кабінету та Пароля Особистого кабінету в якості аналога власноручного підпису.

3.19. Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору з моменту кліку по кнопці “З умовами договору згодний” в Особистому кабінеті, доступ до якого здійснюється за допомогою унікальної пари Логіну Особистого кабінету та Пароля Особистого кабінету.

3.20. Товариство не пізніше 3 робочих днів з дати підписання договору Сторонами надає кредиту шляхом безготівкового перерахування суми кредит на банківський рахунок Позичальника, вказаний Позичальником у Заявці.

3.21. Дата перерахування суми кредит на банківський рахунок Позичальника є датою укладання Договору між Товариством і Позичальником.

3.22. У випадку відмови від укладення Заявником Договору чи ненадання згоди на використання Логіну Особистого кабінету та Пароля Особистого кабінету як аналога власноручного підпису, протягом 3 днів з дати прийняття рішення про надання кредиту, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку на отримання кредиту в загальному порядку.

4. Проценти за користування кредитом і механізм погашення Заборгованості

4.1. За користування кредитом Позичальник виплачує Товариству проценти, зазначені в Графіку розрахунків, який є невід'ємною частиною Договору. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Договору строку, на який надається кредит.

4.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом складають Заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом одноразового безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором.

4.3. Погашення Заборгованості за цим Договором, здійснюється у такій черговості: у першу чергу Позичальник сплачує нараховану пеню у разі її наявності; у другу чергу – нараховані проценти за користування кредитом; у третю чергу – основну суму кредиту.

4.4. Графік розрахунків, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суму кредиту і процентів за користування кредитом) щоденно оновлюється в Особистому кабінеті і є невід'ємною частиною Договору.

4.5. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.

Товариство залишає за собою право зменшити розмір нарахованих процентів та пені в односторонньому порядку. Зазначене право розповсюджується виключно на платежі за користування наданими Товариством коштами за Договором та на платежі, пов’язані з обслуговуванням та наданням таких коштів, та не розповсюджується на зменшення фактично отриманої Позичальником основної суми кредиту.

4.6. У разі порушення Позичальником виконання зобов'язань щодо погашення суми кредиту та/або процентів за цим Договором, він зобов’язується сплатити на користь Фінансової Установи пеню в розмірі 3% (три проценти) від залишку суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту, починаючи з першого дня порушення Позичальником умов Договору до моменту повного погашення Заборгованості за кредитом. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості.

4.7. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Позичальник у графі «призначення платежу» вказує: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.9. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікування Договору, за яким відбувається сплата Заборгованості.

4.10. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.9 цих Правил, Позичальник протягом 3 днів має право звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення).

4.11. У темі електронного повідомлення Позичальник обов'язково зазначає: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.12. Датою повернення суми кредиту, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

4.13. Позичальник має право достроково повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом. Надходження на рахунок Позикодавця грошових коштів від Позичальника в достатньому обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання Позичальника за Договором. У такому випадку договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства.

4.14. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні кредиту не отримало достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування кредитом, Договір продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

4.15. Позичальник має право достроково повернути частину кредиту. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

4.16. Позичальник має право пролонгувати строк повернення кредиту. У випадку прийняття рішення Товариством про пролонгацію строку повернення кредиту, Товариство укладає із Заявником додаткову угоду про зміну Договору на умовах та в порядку, передбаченому розділом 3 цих Правил.

Після прийняття рішення Товариством про пролонгацію строку повернення кредиту, Графік розрахунків автоматично коригується, в частині визначення залишку суми кредиту і процентів за користування кредитом.

4.17. При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

4.18. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Договорі, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в Договорі банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

5. Програма лояльності

5.1. Програма лояльності Товариства розроблена з метою заохочення споживачів в отриманні фінансових послуг та підняття рівня конкурентоспроможності Товариства на фінансовому ринку.

5.2. Програма лояльності передбачає надання кредиту зі зниженою процентною ставкою за користування кредитом відповідно до кількості отриманих Позичальником кредитів та якості виконання взятих на себе зобов'язань за цими Договорами. Якісним виконанням зобов'язань вважається виконання договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення простроченої Заборгованості за Договором.

5.3. При отриманні кредиту вдруге і в наступні рази та за умови якісного виконання зобов'язань за попередніми Договорами, проценти за користування кредитом встановлюються індивідуально для клієнта в його Особистому кабінеті.

6. Захист персональних даних

6.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на Сайті товариства, надає свою згоду на передання Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором.

6.2. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору (далі – Дані).

6.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

 • Бюро кредитних історій;
 • Банкам;
 • Фінансовим установам;
 • Органам державної влади.

6.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті товариства, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, власником яких є Товариство.

6.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м.Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306), а у випадку прострочення Позичальником платежів за відповідним договором – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариство уклало договір відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг. Згода Заявника/Позичальника включає в себе в тому числі згоду на передачу Товариством, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Заявника/Позичальника без додаткового повідомлення Заявника/Позичальника про таку передачу.

Згода Заявника/Позичальника включає в себе згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним Договором кредитування з будь-якою третьою особою.

6.6. Згода Заявника/Позичальника діє протягом 5 (п'яти) років з дати її надання.

6.7 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства Даних, що стосуються Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.

6.8. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами розділу 6 Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно з чинним законодавством України.

7.2. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання.

7.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору.

7.4. У випадку порушення Позичальником строків повернення кредиту більше, ніж на 3 дні, Товариство має право:

 • звернутися в агенцію зі стягнення боргів;
 • звернутися до суду задля захисту своїх законних прав та інтересів у порядку, визначеному розділом 8 цих Правил;
 • без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом укладання Договору передачі прав вимоги;
 • передати відомості та персональні дані Позичальника до Бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. Внесення змін та доповнень у Правила

9.1. Ці правила затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Товариства і розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

9.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

9.3. Будь-які зміни та доповнення в Правила поширюються на всіх осіб, у тому числі на Позичальників, які уклали Договір після дати внесення змін та доповнень до Правил.

10. Порядок доступу Заявників/Позичальників до Договорів, Додаткових угод, Додатків до Договорів та ішої інформації пов’язаної з кредитуванням

10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання Товариством кредитів, а також до інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші Додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.

10.3. Правила надання грошових коштів у Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті Товариства.

10.4. За необхідності отримання доступу до документів та інформації, відмінної від тієї, що доступна Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає запит до Товариства шляхом направлення письмового звернення або листа на електронну адресу Товариства.

10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня направлення запита Позичальником/Заявником, має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Заявці.

10.6. Товариство на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надає таку інформацію:

 • відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 • перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів;
 • перелік послуг, що надаються Товариством;
 • ціну/тарифи фінансових послуг;
 • перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують п'ять відсотків;
 • іншу інформацію з питань надання позик та інформацію, право на отримання якої закріплене в законах України.

10.7. Товариство до укладання з клієнтом Договору додатково надає йому інформацію про:

 • фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
 • умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 • порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 • правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;
 • механізм захисту Товариством прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 • реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

10.8. Товариство на власному сайті розміщує:

 • повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства;
 • перелік фінансових послуг, що надаються Товариством;
 • відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за Товариством);
 • відомості про склад виконавчого органу Товариства;
 • відомості про відокремлені підрозділи Товариства;
 • відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству;
 • річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації Товариства;
 • рішення про ліквідацію Товариства;
 • іншу інформацію про Товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

10.9. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.

10.9.1. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з інформацією про фінансові послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

10.9.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається в Положенні про комерційну таємницю, яке затверджується Директором Товариства.

11. Заключні положення

11.1. Логін Особистого кабінету та Пароль Особистого кабінету як аналог власноручного підпису підтверджує особу Заявника/Позичальника.

11.2. Укладення Товариством Договору чи іншого документа з Позичальником за допомогою Логіну Особистого кабінету та Паролю Особистого кабінету Заявника/Позичальника, юридично є еквівалентом отримання Товариством ідентичного за змістом Договору чи іншого документа, завірених власноручним підписом Заявника/Позичальника, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

11.3. Форми Заявок, Договорів та інших документів в електронній формі визначаються Товариством у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційну систему Товариства.

11.4. Створені в інформаційній системі Товариства Заявки, Договори та інші документи в електронній формі є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

11.5. Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Товариством і Заявником\Позичальником шляхом надсилання електронних повідомлень через Особистий кабінет.

11.6. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня виникнення таких змін.

11.7. У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого кабінету та/або Пароль Особистого кабінету, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за контактними телефонними номерами Товариства, зазначеними на Сайті Товариства, і виконати дії, вказані працівником Товариства.

11.8. Умови договору, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом (ст. 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України є конфіденційною.

11.9. Ознайомившись з цими Правилами, Позичальник погоджується з тим, що він також одержав у повному обсязі від Фінансової установи до укладення Договору, інформацію, визначену в Законі України «Про захист прав споживачів».

Редакція Правил діє з 10.07.2017