Информация, которая подлежит обнародованию

Паспорт споживчого кредиту продукту «КОМФОРТ»
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація Товариство з обмеженою відповідальністю
"МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15,
літера Б, поверх перший
Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про  реєстрацію фінансової установи серії ІК № 105 від 21.03.2013, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Ліцензія з Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 14.05.2015 року, переоформлена 26.01.2017 року, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 163 "Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", діє безстроково.
Номер контактного телефону Тел. (служба підтримки): 0 800 21 9393
Адреса електронної пошти support@moneyveo.ua
Адреса офіційного веб-сайту https://moneyveo.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника -
Місцезнаходження -
Номер контактного телефону -
Адреса електронної пошти -
Адреса офіційного веб-сайту -
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту кредит
Сума/ліміт кредиту, грн від 10 000,00 грн до 30 000,00 грн
Строк кредитування, днів від 56 днів до 126 днів
Мета отримання кредиту На споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту Цілодобово (24/7) шляхом заповнення заявки на сайті www.moneyveo.ua або в мобільному додатку або за допомогою іншого програмного забезпечення з доступом до інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитодавця (особистого кабінету позичальника) в строк від 1 години до 3-х днів.
Безготівкові кредитні кошти у розмірі Суми кредиту на споживчі потреби перераховуються на банківський (картковий) рахунок Позичальника, відкритий у Банку, на підставі укладеного Кредитного договору та Заявки.
Можливі види (форми) забезпечення кредиту ні
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту ні
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % ні
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних Від 0,7% до 1,3% в день
Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки -
Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн: -
1. послуги нотаріуса ні
2. послуги оцінювача ні
3. послуги страховика ні
…. -
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит -
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн* ні
Загальні витрати за кредитом, грн 17 280,00 грн

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн

(розрахунок здійснено для  отримання кредиту на наступних умовах: сума кредиту 10 000,00 грн, строк кредиту -56 днів, ставка -1,3 % за день )

7 280,00 грн
Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних від  255,5% до 474,5%
Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Відповідно до рекомендованого графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення періодичність 1 раз на два тижні.
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: -
пеня -
штрафи 28% від суми несвоєчасно внесених платежів за кожен факт прострочення
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту -
інші платежі -
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування". так
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення Кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:
Кредитодавець: Директор                          / Андронікова О.О. /
  
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
  
Реквізити споживача:  

 

 

Кредит Menu

Войти

Личный кабинет