Информация, которая подлежит обнародованию

Паспорт споживчого кредиту продукту «СМАРТ»

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит

(Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація Товариство з обмеженою відповідальністю
"МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15,
літера Б, поверх перший
Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ІК № 105 від 21.03.2013,видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Ліцензія з Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 14.05.2015 року, переоформлена 26.01.2017 року, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 163 "Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", діє безстроково.
Номер контактного телефону Тел. (служба підтримки): 0 800 21 9393
Адреса електронної пошти [email protected]
Адреса офіційного веб-сайту https://moneyveo.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника -
Місцезнаходження -
Номер контактного телефону -
Адреса електронної пошти -
Адреса офіційного веб-сайту -
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредитуКредитна лінія
Сума/ліміт кредиту, грн 100 – 22 000 грн
Строк кредитування, днів 1- 65 днів (з можливістю продовження строку)
Мета отримання кредиту На споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту Цілодобово (24/7), шляхом переказу грошових коштів Позичальнику, після заповнення заявки на сайті www.moneyveo.ua або в мобільному додатку, або за допомогою іншого програмного забезпечення з доступом до інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитодавця (особистого кабінету позичальника) в строк від 1 хвилини до 3-х днів.
Можливі види (форми) забезпечення кредиту ні
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту ні
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % ні
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, процентів річних Дисконтна процентна ставка: 3,65%-766,50%
Індивідуальна процентна ставка: 383,25% - 766,50%
Базова процентна ставка: 766,50%
Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки -
Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн: -
1. послуги нотаріуса ні
2. послуги оцінювача ні
3. послуги страховика ні
….-
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит -
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн* ні
Загальні витрати за кредитом, грн 180Враховуючи, що на момент ознайомлення споживача з паспортом споживчого кредиту не можливо визначити модель поведінки споживача по отриманню та поверненню кредитних коштів в рамках кредитного ліміту по кредитній лінії, Загальні витрати за кредитом / Орієнтовна загальна вартість кредиту / Реальна річна процентна ставка  розраховані для умовного характеру використання кредитної лінії, з припущення надання суми кредиту в розмірі 1 000 грн на 30 (тридцять) календарних днів зі сплатою процентів у розмірі 0,6% від суми Кредиту в день
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі), грн 1 180
Реальна річна процентна ставка, процентів річних 649%
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Основна сума Кредиту повертається в кінці строку дії Договору чи його дострокового припинення.
Проценти за користування Кредитом виплачуються в кінці строку надання Кредиту (Дисконтного періоду), а у разі користування Кредитом понад встановлений строк Дисконтного періоду, кожного дня користування Кредитом.
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: -
пеня-
штрафи -
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту 1087,7 % річних
інші платежі-
Кредитодавець має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. так
Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування". так
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення Кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:
Кредитодавець:Директор                          /Андронікова О.О. /
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
Реквізити споживача:  
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною кредитодавцю.

 


К оплате Меню

Войти

Личный кабинет
Внимание! Этот веб-ресурс использует технологию Cookies. Вы можете настроить опции своего браузера, если не хотите получать файлы Cookies. Подробнее о Cookies в Положении о конфиденциальности