Информация, которая подлежит обнародованию

Паспорт споживчого кредиту продукту «ВЕОКАРД»
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
(Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані Кредитодавця
Найменування Кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація Товариство з обмеженою відповідальністю
"МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"
Місцезнаходження Кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15,
літера Б, поверх перший
Ліцензія/Свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ІК № 105 від 21.03.2013, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Ліцензія з Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 14.05.2015 року, переоформлена 26.01.2017 року, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 року № 163 "Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню", діє безстроково.
Номер контактного телефону Тел. (служба підтримки): 0 800 21 53 00, 5300
Адреса електронної пошти [email protected]
Адреса офіційного веб-сайту https://moneyveo.ua
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника
Найменування кредитного посередника -
Місцезнаходження -
Номер контактного телефону -
Адреса електронної пошти -
Адреса офіційного веб-сайту -
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту Відновлювальна кредитна лінія
Сума/ліміт кредиту, грн Від 2 000 грн до 50 000 грн
Строк кредитування, днів До 1830 днів з можливістю продовження
Мета отримання кредиту На споживчі цілі
Спосіб та строк надання кредиту Кредит видається шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами Платіжної картки Позичальника, випущеної йому Банком в рамках продукту ВЕОКАРД.
Видача Кредиту відбувається Траншами, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий Банком в рамках продукту ВЕОКАРД, суми Кредиту в розмірі еквівалентній сумі кожної Авторизованої операції в рамках погодженого Кредитного ліміту.
Можливі види (форми) забезпечення кредиту ні
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту ні
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, % ні
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
 Дисконтна процентна ставка протягом першого календарного місяця з дати отримання першого Траншу за Договором Дисконтна процентна ставка протягом другого та наступних календарних місяців з дати отримання першого Траншу за Договором
Процентна ставка, відсотків річних 178,85 361,35
Тип процентної ставки фіксована
Порядок зміни змінюваної процентної ставки -
Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн: -
послуги нотаріуса ні
послуги оцінювача ні
послуги страховика -
…..  
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит -
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн* ні
Загальні витрати за кредитом, грн
(Розраховано з припущення надання суми Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого) числа місяця та повернення всієї суми наданого Кредиту і сплати процентів за 30 (тридцять) днів користування Кредитом в поточному місяці 5 (п'ятого) числа наступного місяця.)
1 470,00 грн 2 970,00 грн
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн
(Розраховано з припущення надання суми Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого) числа місяця та повернення всієї суми наданого Кредиту і сплати процентів за 30 (тридцять) днів користування Кредитом в поточному місяці 5 (п'ятого) числа наступного місяця.)
11 470,00 грн 12 970,00 грн
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних
(Розраховано з припущення надання суми Кредиту в розмірі 10 000 грн 1 (першого) числа місяця та повернення всієї суми наданого Кредиту і сплати процентів за 30 (тридцять) днів користування Кредитом в поточному місяці 5 (п'ятого) числа наступного місяця.)
336% 1531%
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення Позичальник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення кожного календарного місяця дії Договору оплатити всі фактично нараховані протягом попереднього календарного місяця проценти за користування Кредитом. У разі закінчення чи дострокового припинення Договору, Позичальник сплачує всі фактично нараховані проценти не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати закінчення строку дії Договору чи його дострокового припинення.
Основна сума кредиту має бути повернена Позичальником не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення строку дії Договору або його дострокового припинення.
6. Додаткова інформація
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: -
пеня -
штрафи -
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту -
інші платежі -
Кредитодавець має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію. так
Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлені статтею 25 Закону України "Про споживче кредитування".
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування". так
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення Кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:
Кредитодавець: Директор                          /Андронікова О.О. /
  
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
  
Реквізити споживача:  
Підтверджую отримання мною інформації про право кредитодавця залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі невиконання мною зобов’язань за договором про споживчий кредит, про встановлені законодавством вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), про моє право на звернення до Національного банку України у разі недотримання таких вимог кредитодавцем та/або колекторською компанією, а також про моє право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
Підтверджую повідомлення мене про передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України відповідальність за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення мною конфіденційної інформації про третіх осіб, персональні дані яких передані мною кредитодавцю.

 

К оплате Меню

Войти

Личный кабинет
Внимание! Этот веб-ресурс использует технологию Cookies. Вы можете настроить опции своего браузера, если не хотите получать файлы Cookies. Подробнее о Cookies в Положении о конфиденциальности