Інформація, яка підлягає оприлюдненню

 

 

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ПРОДУКТУ «ВЕОКАРД»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»


1. Загальні положення

1.1. Ці Правила надання грошових коштів позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «ВЕОКАРД» Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом іменується – «Правила») є пропозицією укласти Електронний договір, в розумінні ч .4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про споживче кредитування», Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затверджених Постановою Правління Національного банку України від 30.03.2021 №27, та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг та регламентують порядок надання Товариством з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом – «Кредитодавець» в усіх відмінках) фінансових послуг.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання Кредитодавцем грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Електронного договору, а також регулюють відносини, що виникають між Кредитодавцем і Клієнтом, які є Сторонами Електронного Договору (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.3. Ці Правила застосовуються у випадку подання фізичною особою – Клієнтом Заявки на Сайті Кредитодавця www.moneyveo.uа (надалі за текстом іменується - «Сайт Кредитодавця» в усіх відмінках) або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, на отримання Кредиту на умовах продукту «ВЕОКАРД» та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами.

1.4.  Ці Правила є невід’ємною частиною Електронного договору.

1.5. Ці Правила розміщені Кредитодавцем на Сайті Кредитодавця, а також є доступними для ознайомлення в ІТС при подачі Заявки.

 2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Авторизована операція – схвалена, в порядку передбаченому правилами МПС, Банком операція з використанням Платіжної картки, щодо оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з Банком;

2.2. Акцепт – прийняття Клієнтом пропозиції (оферти) Кредитодавця укласти Електронний Договір у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.3. Банк – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК", код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А.

2.4. Базова процентна ставка – процентна ставка, яка використовується для визначення обсягу зобов'язань Клієнта по оплаті процентів за користування Кредитом.

2.5. Дисконтна процентна ставка – знижена (в порівнянні з Базовою) процентна ставка, яка використовується для визначення обсягу зобов'язань Клієнта по оплаті процентів за користування Кредитом протягом календарного місяця в якому отримано перший транш за договором, а також у разі якщо Позичальником здійснено Обов'язковий платіж за попередній місяць.

2.6. Договір з Банком– договір  про відкриття, закриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, який є стандартним формуляром, затвердженим в Банку, що укладається між Банком та Клієнтом.

2.7. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума неустойки та інших нарахувань, передбачених умовами Договору.

2.8. Заявка – анкета встановленої Кредитодавцем форми, що інтегрована в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця, та заповнюється Клієнтом на Сайті Кредитодавця або через мобільний додаток Кредитодавця або через програмне забезпечення партнерів Кредитодавця, яке забезпечує обмін інформації з ІТС Кредитодавця по захищеним каналам зв'язку. Заявка заповнюється з метою вчинення електронного правочину, ідентифікації Клієнта в Інформаційно-телекомунікацій системі Товариства, відповідно до вимог ч .4 ст. 8 та ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.9. Клієнт – фізична особа, яка з метою укладення Електронного Договору з Кредитодавцем, шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами, акцептує пропозицію його укласти та підписує Електронний Договір у порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» та в цих Правилах та яка уклала відповідний договір з Банком, в рамках якого Банком здійснено випуск Платіжної картки. Клієнт повинен відповідати викладеним нижче вимогам Кредитодавця (зокрема, але не виключно):

  • мати повну цивільну дієздатність та правоздатність;
  • мати дійсний паспорт громадянина України або дійсну посвідку на проживання;
  • мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • на момент заповнення Заявки мати вік не менше 18 років;
  • мати зареєстроване місце проживання на території України;
  • діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.10. Електронний Договір або Договір – домовленість між Клієнтом та Кредитодавцем, в якій визначені істотні умови, права та обов’язки Сторін щодо отримання та повернення Кредиту, згенерована Інформаційно-телекомунікаційною системою Кредитодавця, оформлена та підписана Сторонами в електронній формі в порядку відповідно до розділу 3 цих Правил.

2.11. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Клієнтом, пересилаються Кредитодавцю та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

2.12. Електронне повідомлення - інформація, представлена в електронній формі, надана Стороною Електронного Договору з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи.

2.13.  Інформаційно-телекомунікаційна система або ІТС - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Кредитодавця, в рамках якої реалізуються технології обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються Сторонами для укладання Електронних Договорів відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

2.14. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Кредитодавцем Клієнту на умовах зворотності, строковості та платності.

2.15. Кредитна лінія - вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами (Траншами) в узгоджені сторонами строки протягом строку дії Договору. При цьому, Договором передбачено право Клієнта отримати Кредит у межах встановленого Кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення Кредиту протягом строку дії Договору.

2.16. Кредитний ліміт або Ліміт– максимальна величина суми Кредиту, яка може бути одночасно в розпорядженні Клієнта;

2.17. Кредитодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, літера Б, поверх перший, код ЄДРПОУ: 38569246).

2.18.  Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Клієнт особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

2.19. МПС – міжнародна платіжна система Visa.

2.20. Месенджер – спеціальний додаток чи програма (такі як WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viber, Skype та інші), який Клієнт завантажує і встановлює на смартфон або комп’ютер, та які дають можливість миттєво обмінюватись з Кредитодавцем та іншими користувачами текстовими повідомленнями, зображеннями, відео та іншими файлами.

2.21.  Обов'язковий платіж - всі фактично нараховані протягом попереднього календарного місяця проценти за користування Кредитом.

2.22. Месенджер – спеціальний додаток чи програма (такі як WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viber, Skype та інші), який Клієнт завантажує і встановлює на смартфон або комп’ютер, та які дають можливість миттєво обмінюватись з Кредитодавцем та іншими користувачами текстовими повідомленнями, зображеннями, відео та іншими файлами.

2.23. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Клієнт приймаючи пропозицію (Оферту) Кредитодавця та погоджуючись з Правилами та умовами Електронного договору в Особистому кабінеті та, яка відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про електронну комерцію», використовується з метою підписання пропозиції (Оферти) та Електронного договору. Кредитодавець передає Одноразовий ідентифікатор Клієнту одним або декількома засобами зв’язку, вказаними під час реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення на його номер телефону та/або відправки повідомлення в Месенджер, авторизація в якому пройдена за допомогою номеру телефону Клієнта, та/або відправки електронного листа на електронну пошту, вказану при реєстрації в ІТС, та/або відправки в Особистий кабінет Клієнта.

2.24. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Клієнту в момент його реєстрації в Інформаційно-телекомунікаційній системі (особистий розділ Клієнта), за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Кредитодавцем, має постійний доступ до Електронного Договору, додаткових угод до Електронного Договору та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Кредитодавцем фінансових послуг. Доступ/вхід до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету та/або шляхом коректного введення Клієнтом otp-пароля, надісланого Кредитодавцем на номер телефону Клієнта, що має юридичне значення для ідентифікації Клієнта в Інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.25.  Оферта – пропозиція Кредитодавця укласти Електронний Договір надіслана Клієнту в розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

2.26. Паспорт Кредиту – інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит.

2.27. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Клієнт особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого кабінету.

2.28. Платіжна картка– електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Банком в установленому законодавством порядку пластикової картки,  що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором з Банком і дані якого передаються Банком Кредитодавцю на підставі окремого розпорядження Клієнта.

2.29. Продукт/кредит ВЕОКАРД або VEOCARD – кредитний продукт Кредитодавця, який передбачає надання Кредиту у вигляді відновлювальної Кредитної лінії на поточний рахунок Клієнта в Банку, для управління яким випущена Платіжна карта.

2.30.  Реальна річна процентна ставка – загальні витрати за Електронним договором, виражені у процентах річних від загального розміру виданого Кредиту.

2.31.  Транш – операція щодо надання Кредиту Клієнту в рамках погодженого Кредитного ліміту.

2.32. Сайт Кредитодавцяwww.moneyveo.uа. 

2.33. Сторони Електронного Договору – Кредитодавець та Клієнт.

Інші терміни вживаються у Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання Кредиту та підписання Електронного Договору

 3.1. З метою отримання Кредиту Клієнт, ознайомившись з Правилами, заповнює Заявку, вказуючи всі дані, визначені в Заявці як обов'язкові.

3.2. Клієнт у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитодавцю для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту, а також завантажити фотографії свого ідентифікаційного документа. Клієнт також зобов’язаний оновлювати ці дані в Особистому кабінеті не пізніше 3-х календарних днів з дня виникнення змін в таких даних.

3.3. З урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, під час заповнення Заявки, проставляючи відповідну відмітку у спеціальному полі на першій сторінці Заявки, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з повідомленням про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права Клієнта, визначені законодавством про захист персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних даних, про спосіб обробки персональних даних, а також про те, що Кредитодавець має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Клієнта з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України. На підставі даних, зазначених у первинній Заявці, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця здійснює ідентифікацію Клієнта та формує його Особистий кабінет.

3.4. У випадку наявності факту встановлення ділових відносин між Клієнтом та Кредитодавцем до моменту подання Заявки, Заявка за цими Правилами розглядається Кредитодавцем за скороченою процедурою, без необхідності введення тих даних, які не зазнали змін, з дотриманням вимог законодавства з фінансового моніторингу. За результатами заповнення Заявки та на підставі письмового розпорядження Клієнта, Кредитодавець передає отриману від Клієнта інформацію Банку з метою надання можливості Клієнту укласти відповідний Договір з Банком, в рамках якого Банком здійснюється випуск Платіжної картки.

3.5. Після випуску Платіжної картки, Банк, на підставі отриманого від Клієнта розпорядження, передає Кредитодавцю дані Платіжної картки та номеру рахунку клієнта в форматі IBAN, з метою подальшого надання Кредиту.

3.6. Рішення про надання чи ненадання Кредиту, приймається Кредитодавцем на підставі даних, наданих Клієнтом, та даних, зібраних Кредитодавцем з інших відкритих джерел. 

3.7. Кредитодавець в якості суб'єкта первинного фінансового моніторингу до встановлення ділових відносин але в будь-якому випадку до моменту здійснення першої фінансової операції здійснює всі необхідні дії спрямовані на виконання вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі здійснює заходи належної перевірки Клієнта. Клієнту може бути запропоновано здійснити верифікацію засобами, що використовуються Кредитодавцем. Відмова Клієнта від проходження верифікації чи не надання інформації та документів необхідних для проведення верифікації має наслідком відмову Кредитодавця від встановлення ділових відносин з Клієнтом та відмову від надання йому Кредиту.

3.8. Сума погодженого Клієнту Кредитного ліміту вказується в Договорі, та може бути зменшена Кредитодавцем в односторонньому порядку.

3.9. Прийняття Кредитодавцем Заявки до розгляду не є укладенням Електронного Договору і не має наслідком обов’язок Кредитодавця надати Кредит Клієнту.

3.10. Прийняття Заявки до розгляду не обмежує права Кредитодавця зменшити розмір Кредитного ліміту, вказаного у Заявці. Сума Кредитного ліміту визначається Кредитодавцем на основі оцінки фінансового стану Клієнта за діючою на момент оцінки внутрішньою методикою прийняття кредитного рішення.

3.11. Кредитодавець має право відмовити Клієнту в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови, при цьому відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

- вік Клієнта на момент заповнення Заявки менше 18 років;

- кредитна історія Клієнта не відповідає вимогам внутрішньої політики Кредитодавця;

- при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;

- в інших випадках, передбачених внутрішньою політикою Кредитодавця.

3.12. Кредитодавець інформує Клієнта про прийняте рішення щодо надання Кредитної лінії шляхом відправки СМС-повідомлення на телефонний номер та/або відправки повідомлення в Месенджер та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, зазначені у Заявці, а також відповідним повідомленням в Особистому кабінеті. Строк дії позитивного рішення про надання Кредитної лінії складає один день з моменту прийняття такого рішення та схвалення Заявки. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та/або телефонних служб і сервісів, Кредитодавець відповідальності не несе.

3.13. У випадку схвалення Заявки, Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитодавця генерує індивідуальну частину Електронного Договору, що є офертою та містить всі істотні умови, про що інформує Клієнта в Особистому кабінеті, а також шляхом надсилання відповідного повідомлення на номер телефону Клієнта та/або електронним листом на електронну пошту, вказані в Заявці.

        3.14.  Кожен з Клієнтів ознайомившись з усіма істотними умовами Оферти надає згоду шляхом направлення повідомлення Кредитодавцю, яке підписується відповідно до абзацу 2 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», а саме: шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови Електронного договору, Одноразового ідентифікатора, який відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію» та натиснення іконки «відправити/підписати». Вказана іконка може стати активною лише після введення Одноразового ідентифікатора. Зазначений ідентифікатор генерується Кредитодавцем в Інформаційно-телекомунікаційній системі та надсилається Кредитодавцем Клієнтам в СМС-повідомлені та/або в повідомлені в Месенджер та/або в електронному листі на електронну пошту та/або в Особистому кабінеті Клієнта.

3.15.       Після підпису Електронного повідомлення Клієнтом, зазначене повідомлення надходить в Інформаційно-телекомунікаційну систему Кредитодавця та свідчить/повідомляє Кредитодавця про те, що Клієнт надав згоду (акцептував) на пропозицію (Оферту) Кредитодавця щодо укладання Електронного договору з Клієнтом. Після зазначених дій Електронний договір між Кредитодавцем та Клієнтом вважається укладеним і Кредитодавець здійснює дії, передбачені умовами укладеного Електронного договору щодо надання Кредиту.

3.16.       Вчинення Клієнтом вказаних вище дій по зміні даних в ІТС Кредитодавця та введення Одноразового ідентифікатора є проставленням Електронного підпису одноразовим ідентифікатором в Електронному Договорі його Сторонами, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

3.17.            Про необхідність надання Кредиту Клієнт повідомляє Кредитодавця через Банк, шляхом ініціювання Авторизованих операцій з використанням Платіжної карти. Видача кожного з Траншів, в рамках погодженого Кредитного ліміту, відбувається шляхом перерахування Банком за дорученням Кредитодавця на поточний рахунок Клієнта відкритий в Банку суми Кредиту в сумі еквівалентній розміру проведеної Клієнтом Авторизованої операції з використанням Платіжної карти. Видача кредиту здійснюється таким чином, що сума Кредиту зараховується на поточний рахунок Клієнта, а потім списується Банком на користь отримувача грошових коштів за Авторизованою операцією.

3.18.            Загальна сума Кредиту за Договором складається з загальної суми Траншів отриманих Клієнтом протягом строку дії Договору.

3.19.            У разі якщо між Клієнтом та Кредитодавцем укладено Електронний договір, але Платіжна картка Клієнту не випущена Банком, у Кредитодавця не виникає обов'язку надання Кредиту.

3.20.            Не здійснення Клієнтом Авторизованих операцій є відмовою Клієнта від отримання кредиту в повному обсязі.

3.21.            Сторони підтверджують, що Електронний Договір та всі Додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

4. Порядок виконання Договору

 4.1. За користування Кредитом Клієнт виплачує Кредитодавцю проценти, в розмірі зазначеному в Електронному Договорі. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми Кредиту Клієнту до дня фактичного повернення суми Кредиту, нарахованих процентів, неустойки (у разі наявності) та інших нарахувань передбачених Договором чи законодавством України. Проценти нараховуються виходячи з суми Кредиту, що фактично знаходиться в розпорядженні Клієнта.

4.2.               Сума Кредиту нарахованих процентів, неустойки (у разі наявності) та інших нарахувань передбачених Договором чи законодавством України підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені Електронним Договором.

4.3.               Розмір Кредитного ліміту, залишок суми Кредиту, що підлягає поверненню, розмір нарахованих процентів, неустойки та інших платежів передбаченим Електронним договором чи законодавством України к відображається та оновлюється в Особистому кабінеті і є невід'ємною частиною Електронного Договору.

4.4.               За для зручності Клієнта, в Особистому кабінеті відображаються тарифи на послуги Банку та здійснені Клієнтом Авторизовані операції. Дані інформація передається від Банку Клієнту через Кредитодавця на підставі наданої при укладенні Договору з Банком згоди на передачу Кредитодавцю такої інформації.

4.5.               Клієнт має право протягом строку дії Договору повертати Кредит частково чи повністю, а також здійснювати Авторизовані операції для отримання додаткових сум Кредиту в розмірі Кредитного ліміту.

4.6.               У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Електронним Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості

-  у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування Кредитом;

-  у другу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту;

-  у третю чергу сплачуються нараховані проценти за користування Кредитом;

-  у четверту чергу сплачуються сума Кредиту, що підлягає поверненню згідно умов ;

-  у п'яту чергу сплачується неустойка та інші платежі відповідно до Електронного договору..

4.7.               Кредитодавець залишає за собою право зменшити розмір, або списати повністю нараховані проценти, неустойку та суму Кредиту, що оформлюється одностороннім рішенням Кредитодавця.

4.8.               Кредитодавець залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з поточних рахунків Клієнта, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним, неустойки та інших нарахувань передбачених Договором, у випадку їх наявності.

4.9.               Клієнт зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним, неустойку та інші нарахування у випадку їх наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Кредитодавця. При цьому Клієнт самостійно сплачує послуги фінансового посередника, який здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитодавець не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Клієнтів на свій рахунок.

4.10.            При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Клієнт у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Електронного Договору або прізвище, ім’я, по-батькові та ідентифікаційний номер або номер телефону вказаний в Заявці.

4.10.1.       У випадку, якщо Клієнт не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Кредитодавець має право не прийняти платіж в погашення Електронного Договору, з причини неможливості ідентифікації Електронного Договору, за яким надійшла оплата.

4.11.            Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки в разі її наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, несе Клієнт.

4.12.            Клієнт зобов’язаний щоденно ознайомлюватись з актуальним розміром Заборгованості за Електронним Договором в Особистому кабінеті.

4.13. Клієнт має право у будь-який час повернути Кредит достроково – однією оплатою або частково.

5. Захист персональних даних

5.1. Клієнт, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку та проставляючи відповідну відмітку у формі Заявки, повідомлений, що однією із підстав обробки його персональних даних Кредитодавцем є здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних, і укладення та виконання Електронного договору, стороною якого є Клієнт, а також підтверджує:

5.1.1. передачу Кредитодавцем своїх персональних даних, включаючи існуючу та оновлену інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попереднього та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Кредитодавцю у зв'язку з укладанням та/або виконанням Електронного договору чи для здійснення заходів, що передують укладенню Електронного договору на вимогу суб’єкта персональних даних (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

5.1.1.1. бюро кредитних історій;

5.1.1.2. банкам;

5.1.1.3. фінансовим установам;

5.1.1.4. органам державної влади;

5.1.1.5. третім особам, з якими Кредитодавець перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Кредитодавця здійснювати свої зобов’язання за Електронним договором та/або чинним законодавством України;

5.1.2. здійснення Кредитодавцем обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Кредитодавця, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо;

5.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Кредитодавцем інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ««УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306);

5.1.4. поширення Кредитодавцем інформації про Клієнта, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) Заборгованості та/або з якими Кредитодавець уклав або може укласти договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг;

5.1.5. отримання Кредитодавцем доступу до інформації, що складає кредитну історію Клієнта та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій зазначених в п. 5.1.3 цих Правил або інших бюро кредитних історій, які мають інформацію про кредитну історію Клієнта, що включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та Електронного договору, визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій; .

5.2. Клієнт повідомлений про можливе укладення Кредитодавцем договору відступлення права вимоги за відповідним Електронним договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою, відповідно до чого новий кредитор набуває статусу володільця персональних даних Клієнта.

5.3. Отримання Клієнтом у Кредитодавця Даних, що стосуються Клієнта, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Клієнта, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Клієнт повідомлений про те, що відповідь на таку заяву буде надана йому в порядку та строки, визначені чинним законодавством.

5.4. Кредитодавець має право використовувати персональні дані Клієнта відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення Клієнта про обробку, захист та передачу таких даних третім особам.

5.5. Укладаючи Електронний договір Клієнт підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Кредитодавець не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Клієнта.

5.7. Дані Клієнта зберігаються протягом строку встановлення ділових відносин між Кредитодавцем та Клієнтом та виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором, а також в період протягом п’яти наступних років після виконання Сторонами всіх зобов’язань за Електронним договором або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.8. Клієнт зобов’язаний повідомляти Кредитодавця протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну будь-яких своїх персональних даних.

6. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Електронним договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно ускладнюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус); б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи; в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Електронним договором.

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення цих дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 (один) місяць.

6.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Клієнт зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Електронним договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Клієнта про настання обставин непереборної сили для Кредитодавця здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Кредитодавця.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Електронного договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. Скарги в порядку позасудового врегулювання спору направляються Клієнтом в письмовому вигляді на поштову адресу за місцезнаходженням Кредитодавця або в електронному вигляді на електронну адресу Кредитодавця, вказану на Сайті, з дотриманням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Скарги Клієнта розглядаються у строки та у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

7.3. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Внесення змін та доповнень у Правила та Електронний договір

8.1. Ці Правила затверджуються виконавчим органом Кредитодавця і розміщуються на Сайті Кредитодавця для ознайомлення всіма зацікавленими особами.

8.2. Кредитодавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила, шляхом затвердження Правил в новій редакції.

8.3. Правила є невід'ємною частиною Електронного договору.

8.4. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Електронні договори , що укладені після введення її в дію.

8.5. Будь-які зміни та доповнення до Електронного договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Електронного договору.

8.6. Дострокове розірвання дії Електронного договору можливо лише за умови виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Електронним договором.

9. Порядок доступу Клієнта до Електронних договорів, Додаткових угод, Додатків до Електронних договорів та іншої інформації

9.1. Клієнт має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законодавстві України.

9.2. Електронний Договір, Додаткові угоди та інші Додатки до Електронного договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Клієнту в Особистому кабінеті.

9.3. Правила Кредитодавця зберігаються та оновлюються на Сайті Кредитодавця та в ІТС Кредитодавця.

9.4. Одразу після підписання Електронного договору, його примірник у вигляді візуалізованої форми, яка не дає можливості внести до нього зміни, відправляється електронним листом на електронну адресу Клієнта, вказану в ним в Заявці, та одночасно відображається в його Особистому кабінеті. Примірник Електронного договору вважається отриманим Клієнтом з моменту направлення Кредитодавцем електронного листа з вкладеним у нього примірником Електронного договору, або з моменту відображення Електронного договору в Особистому кабінеті, в залежності від того яка з подій сталася раніше.

9.5. За необхідності отримання документів, визначених в п. 9.2 Правил, в паперовому вигляді, Клієнт має право звернутися до Кредитодавця в передбаченому чинним законодавством порядку з відповідним запитом.

10. Заключні положення

10.1. Клієнт надає свою згоду Кредитодавцю, будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, та залученій колекторській компанії на взаємодію з близькими особами Клієнта, третіми особами, дані яких Клієнт на законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, для отримання та передачі інформації щодо Позичальника, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Кредитодавцем своїх зобов’язань, та/або для інформування про поточний стан Заборгованості та дати платежів, та/або реалізації своїх прав за Електронним договором.

10.2. Клієнт гарантує, що ним отримано у близьких осіб та третіх осіб, дані яких Клієнт на законних підставах надає Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, згоду на передачу їх даних Кредитодавцю та згоду на взаємодію з Кредитодавцем, особою, яка в подальшому набуде прав вимоги за цим Договором та залученою колекторською компанією. При цьому Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про вказаних вище осіб.

10.3. Клієнт дає розпорядження на передачу інформації про укладення Електронного договору, про його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір своїм близьким особам, третім особам, дані яких Клієнт на законних підставах надав Кредитодавцю, та/або які пов’язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками.

10.4. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

10.5. Кредитодавцю та будь-якій особі, яка в подальшому набуде прав вимоги за Електронним договором, а також залученим ними колекторським компаніям забороняється повідомляти інформацію про укладення Клієнтом Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є його стороною, окрім випадків повідомлення такої інформації особам вказаним в п. 10.1. та п. 10.3. цих Правил.

10.6. Усі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Електронному договорі, здійснюються в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Клієнта, шляхом грошового переказу Клієнту без відкриття рахунку або на банківські рахунки Кредитодавця.

10.7. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі з копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів у такому випадку відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

10.8. Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Електронного договору відмовитися від Електронного договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

10.9. Про намір відмовитися від Електронного договору Клієнт повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 10.8. Правил.

10.10. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Електронного договору Клієнт зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Електронним договором.

10.11. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Електронному договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

10.12. Усі інформаційні повідомлення і листи направляються Кредитодавцем Клієнту в електронному вигляді через Особистий кабінет та/або на електронну пошту та/або у вигляді СМС-повідомлень на номер телефону, вказаний у Заявці та/або в Месенджері. Інформаційні повідомлення Клієнта до Кредитодавця можуть бути направлені через Особистий кабінет (розділ «Контакти») або шляхом направлення на електронну пошту Кредитодавця з електронної адреси Клієнта, вказаної при реєстрації.

10.13. У разі відступлення права вимоги за Договором третій особі, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу та у разі залучення колекторської компанії, Кредитодавець або новий кредитор (за домовленістю між ними) надсилає відповідне повідомлення, що за вибором кредитора, направляється Клієнту звичайним поштовим відправленням на його адресу та/або електронним листом на електронну пошту Клієнта, вказану в Заявці та/або шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті. При цьому, повідомлення про відступлення права вимоги вважається отриманим Клієнтом з часу відправки Кредитодавцем відповідного листа на поштову та/або електронну адресу Клієнта та/або відображення в Особистому кабінеті.

10.14. У випадку, якщо Клієнт втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, та/або платіжну картку, дані про яку збережені в Особистому кабінеті, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитодавцем будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Кредитодавця, зазначеними на Сайті Кредитодавця, повідомити Кредитодавця і виконати дії, рекомендовані працівником Кредитодавця.

10.15. Умови Електронного договору , а також вся інформація, отримана Сторонами у зв'язку з укладанням або виконанням Електронного договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути розкрита за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених Електронним договором або чинним законодавством України.

10.16. Ознайомившись з цими Правилами, Клієнт погоджується з тим, що він одержав від Кредитодавця всю достовірну та повну інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством України, та яка може бути необхідна для прийняття рішення стосовно отримання Кредиту.

10.17. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.18. Усі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Клієнт виходив при укладенні Електронного договору, Клієнт несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Електронного договору , та/або їх невиконання Клієнтом.

10.19. Видача Кредиту або здійснення Кредитодавцем дій, визначених п. 4.5 цих Правил, не призводить до виникнення в Кредитодавця обов’язків як податкового агента стосовно Клієнта як платника податків.

10.20. Клієнт надає згоду на те, що інформація про факт укладення Електронного договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір Клієнта буде надаватися йому та особам, визначеним в п.10.1. та п. 10.3. цих Правил, шляхом телефонних та відео дзвінків, особистих зустрічей або відправлення надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівників, шляхом використання програмного забезпечення або технологій,  або надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи, та буде відображатися в Особистому кабінеті. Клієнт погоджується на здійснення вищезазначеної взаємодії, окрім періоду з 20 до 9 години, а також у загальний вихідний день – неділю, святкові і неробочі дні, окрім випадків коли взаємодія в такий період ініційована самим Позичальником. Крім того, Клієнт надає згоду на отримання від Кредитодавця інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Кредитодавцем інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Кредитодавця. 

Редакція Правил діє з 03 грудня 2021 року

 

Примірний договір продукту "ВЕОКАРД" від 10.12.2021

Примірний договір продукту "ВЕОКАРД" від 01.11.2021

Примірний договір продукту "ВЕОКАРД" від 14.07.2021

Правила кредитування продукту "ВЕОКАРД" від 13.05.2021 року та примірний договір

Правила кредитування продукту "ВЕОКАРД" від 26.03.2021 року та примірний договір


 

До сплати Меню

Увійти

Особистий кабінет
Увага! Цей веб-ресурс використовує технологію Cookies. Ви можете налаштувати опції свого браузера, якщо не бажаєте отримувати файли Cookies. Детальніше про Cookies в Положенні про конфіденційність