Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ № 24/01-3 від 24.01.2018 р.
Директор ТОВ «Манівео швидка
фінансова допомога»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції «0,01% до Дня студента!»
для споживачів фінансових послуг
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «0,01% до Дня студента!» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Фінансова Установа).

1. Визначення термінів:

Учасник – клієнт ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальною мережею розуміється мережа Facebook, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальної мережі.

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил, отримує можливість оформити кредит у сервісі Moneyveo за процентною ставкою, зниженою до 0,01% (нуль цілих нуль однієї сотої процента) суми кредиту на день.

2. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

3. Мета Акції:

3.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

3.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом.

4. Територія (місце) та період проведення Акції:

4.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини до 20 години 00 хвилин 25 січня 2018 року за київським часом включно (далі за текстом – Період проведення).

4.3. Оголошення Переможця Акції відбудеться до 23 години 59 хвилин 25 січня 2018 року за київським часом включно.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, у порядку, визначеному п. 8.2. цих Правил.

5. Учасники Акції:

5.1. Загальні умови участі в Акції:

5.1.1. В Акції можуть брати участь повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні громадяни України, які проживають на її території (за винятком осіб, визначених п. 5.1.2.) та на момент оголошення результатів Акції виконають умови, встановлені п. 5.2. Правил. Фінансова Установа не зобов’язана перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.1.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Фінансової Установи, задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні близькі та родичі – чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

5.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням Учасника, яке він здійснює, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна у будь-який день упродовж усього Періоду її проведення.

5.2. Спеціальні умови участі в Акції:

5.2.1. Учасником може бути особа, підписана на офіційну сторінку Фінансової Установи у Facebook.

5.2.2. Щоб стати Учасником, потрібно залишити коментар, оформлений відповідно до вимог, вказаних у публікації Товариства про проведення Акції під умовною назвою «0,01% до Дня студента!».

5.2.3. Обов’язкова умова участі – відкрити публічний доступ до записів на сторінці власного профілю в Соціальній мережі на Період проведення Акції.

6. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

6.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

6.2. Участю в Акції особа підтверджує:

6.2.1. ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

6.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

6.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

6.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

7. Визначення Переможців Акції та Умови використання Промокоду:

7.1. Учасники, які дотримаються загальних і спеціальних Правил проведення Акції, отримають можливість узяти участь у розіграші 1 (одного) Промокоду. Переможця визначить спеціальна комісія, до якої увійдуть представники Фінансової Установи. Основні критерії визначення Переможця – ідея, реалізація, естетика виконання умов Акції.

7.2. За результатами Акції буде складено протокол проведення та визначення Переможця Акції. До 23 години 59 хвилин 25 січня 2018 року Фінансова Установа повідомить Учасникам та Переможцеві про результати Акції шляхом публікації запису на своїй офіційній сторінці у Соціальній мережі.

7.3. Переможець Акції використовує Промокод під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога». Застосування Промокоду можливе тільки 1 (один) раз. Він вважається використаним у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує встановлену ним знижку.

7.4. Промокод дійсний до 25 лютого 2018 року включно.

7.5. З моменту отримання Промокоду відповідальність за його збереження покладається на Переможця Акції.

7.6. Переможець Акції зобов'язаний отримати Промокод особисто та не може передати це право третім особам. Він не видається у грошовому еквіваленті.

7.7. Умови надання кредиту за Акцією «0,01% до Дня студента!» не додаються до умов інших Акцій ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога».

7.8. Для кредиту, отриманого на умовах цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за кредитом, розмір якої визначається Договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7.9. Результати визначення Переможця, оприлюднені Фінансовою Установою, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8. Інші умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

8.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її чи продовжити Період проведення, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

8.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.