Кредитные продукты

Smart

Калькулятор Smart в разработке

Smart

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом продукту «СМАРТ» (надалі – Кредит).

Сума (ліміт), на яку(ий) може бути наданий Кредит
Мінімальний розмір кредитного ліміту становить 100 грн, максимальний – 22 000 грн. Мінімальна сума, яка може бути отримана за першим траншем відповідно до електронного договору – 100 грн.

Строк користування Кредитом
Мінімальний строк користування Кредитом становить 1 день, максимальний – 65 днів (з можливістю продовження строку на умовах виконання дій, передбачених договором).

Інформація про додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб
У Кредитодавця відсутні додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб.

Порядок дій споживача у випадку несанкціонованого доступу або зміни його інформації в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця
У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця, споживач повинен негайно звернутись до Кредитодавця одним з наступних способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів
Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою укладення та виконання правочину (електронного договору), стороною якого є споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу споживача.
Реєструючись в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та проставляючи відповідну відмітку, споживач підтверджує те, що ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», розміщеним за посиланням https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/agreementpersonaldata/, та згоден на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів мобільного зв'язку» (далі – Повідомлення), а також підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначених у вказаному Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Кредитодавцем.
Споживач може добровільно надати Кредитодавцю згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

Наслідки для споживача в разі користування Кредитом
За користування Кредитом споживач виплачує Кредитодавцю проценти в розмірі, визначеному в електронному договорі.
Сума кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки (за наявності) та інших платежів, передбачених електронним договором, підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені електронним договором та чинним законодавством України.
У зв'язку з наданням кредиту у формі кредитної лінії та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» графік платежів до договору не надається.

Користування споживачем сумою наданого кредиту після закінчення Дисконтного періоду кредитування має наступні наслідки:

 • - зобов'язання щодо повернення основної суми кредиту переносяться на наступний день після закінчення Дисконтного періоду, однак при не надходженні платежу зобов'язання споживача по оплаті основної суми кредиту знову відкладається кожен раз на один календарний день, але не більше ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів від дати закінчення Дисконтного періоду;
 • - витрати споживача за користування Кредитом зростають внаслідок нарахування процентів за користування Кредитом після закінчення Дисконтного періоду кредитування за процентною ставкою, що вказана в договорі. Процентна ставка, що застосовується після закінчення Дисконтного періоду відрізняється від Базової процентної ставки та може бути вищою за неї;
 • - витрати споживача за Дисконтний період кредитування можуть зрости внаслідок застосування правил розрахунку грошових зобов’язань споживача по сплаті процентів за користування Кредитом відповідно до розміру Базової процентної ставки і скасування правил нарахування процентів відповідно до розміру Дисконтної та Індивідуальної процентних ставок.

Кредитним договором передбачений пільговий період кредитування, відповідно до якого протягом трьох календарних днів після спливу Дисконтного періоду, Кредитодавець приймає виконання грошового зобов'язання споживача, як здійснене протягом Дисконтного періоду. Протягом пільгового періоду нарахування процентів та неустойки в обліку Кредитодавця призупиняється. У випадку, якщо протягом пільгового періоду споживач не повернене суму Кредиту, а також повністю не оплатить суму нарахованих процентів, неустойки чи інших нарахувань, передбачених договором, на четвертий день після закінчення Дисконтного періоду Кредитодавець здійснює донарахування зобов'язань споживача за пільговий період та здійснює перерахування зобов'язань споживача, пов'язаних з настанням відкладальних обставин, передбачених договором.
Інформація про факт наявності Кредитного договору між споживачем та Кредитодавцем, розмір грошових зобов’язань та стан їх виконання передається до одного чи декількох бюро кредитних історій.

Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором:
За порушення споживачем строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені електронним договором, Кредитодавець має право стягнути з споживача пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення споживачем зобов’язань за електронним договором, не може перевищувати половину суми Кредиту, одержаної споживачем за електронним договором. В період дії карантинних обмежень нарахування неустойки не відбувається.
У разі затримання споживачем сплати частини Кредиту та/або процентів за користування Кредитом щонайменше на один місяць Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, шляхом повідомлення споживача про дострокове припинення договору. При цьому Договір вважається розірваним з моменту відправлення відповідного повідомлення.

Вплив порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту на кредитну історію споживача:
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію споживача, а також ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Інформація щодо вимог придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту:
Кредитодавцю забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту.

Інформація щодо прав споживача розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ:
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Можливість Кредитодавця за власною ініціативою вносити зміни до укладених зі споживачем електронних договорів:
Кредитодавець може вносити зміни до укладених зі споживачем договорів лише за згодою споживача.

Можливість Кредитодавця збільшити розмір Дисконтної, Індивідуальної, Базової процентних ставок та розмір процентів, що нараховується після закінчення Дисконтного періоду:
Збільшення розміру Дисконтної, Індивідуальної, Базової процентних ставок та розмір процентів, що нараховується після закінчення Дисконтного періоду в порядку, що не визначений електронним договором в односторонньому порядку Кредитодавцем без згоди споживача не допускається.

Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації:
Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в особистому кабінеті у вкладці «особисті дані» шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом:
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. При оплаті споживачем платежів за користування Кредитом з використанням сайтів moneyveo.ua, moneyveo.com.ua та мобільних застосунків Moneyveo на платформах IOS та Android оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється Кредитодавцем самостійно. При виборі споживачем іншого способу перерахування грошових коштів Кредитодавцю, надавач платіжних послуг може стягувати з споживача додаткову плату за свої послуги.

Умови пролонгації Кредиту:
Дисконтний період за вибором споживача може бути продовжено в процесі виконання електронного договору на ту кількість днів, що розрахована на умовах, вказаних в електронному договорі, шляхом здійснення ним оплати всіх процентів, фактично нарахованих за користування Кредитом, та за умови активації споживачем в особистому кабінеті чи в терміналах самообслуговування партнерів Кредитодавця функції продовження строку Дисконтного періоду. Застосування споживачем зазначеного права продовження загального строку Дисконтного періоду можливе до закінчення Дисконтного періоду, а також під час пільгового періоду. Кількість продовжень Дисконтного періоду на умовах, описаних в електронному договорі, не обмежена.
Після закінчення Дисконтного періоду кредитування споживачу надається додатковий час на сплату основної суми кредиту. Відповідно до чого, строк дії договору продовжується на цей строк.
Продовження (пролонгація) Дисконтного періоду та загального строку дії договору не є зміною істотних умов електронного договору, оскільки пролонгація є відкладальною обставиною, яка настає за умов, описаних в електронному договорі. Сторонами погоджується зазначений порядок пролонгації на момент укладення електронного договору, тому продовження (пролонгація) Дисконтного періоду і загального строку дії електронного договору відбувається без зміни умов договору в бік погіршення для споживача та не потребує укладення додаткової угоди до договору.

Умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
У разі затримання споживачем сплати частини Кредиту та/або процентів за користування Кредитом щонайменше на один місяць Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, шляхом повідомлення споживача про дострокове припинення договору. При цьому договір вважається розірваним з моменту відправлення відповідного повідомлення.
Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору, розірвати чи припинити Договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору, розірвати чи припинити Договір, Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, розірвання чи припинення Договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит. Наслідком таких дій (після виконання Позичальником зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування) є припинення зобов’язань Сторін за Договором.

Різновиди споживчих кредитів Кредитодавця:

 1. 1. Кредитний продукт «КОМФОРТ».
 2. 2. Кредитний продукт «ВЕОКАРД».
 3. 3. Кредитний продукт «ВЕОМІНІ».
Comfort

Калькулятор Comfort в разработке

Comfort

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом продукту «КОМФОРТ» (надалі – Кредит).


Сума (ліміт), на яку(ий) може бути наданий Кредит
Мінімальний розмір Кредиту від 10 000 грн, максимальний – до 29 999 грн.

Строк користування Кредитом
Мінімальний строк користування Кредитом становить 8 тижнів (56 днів), а максимальний – 20 тижнів (140 днів). Загальний строк користування кредитом може бути продовжено шляхом відкладення строку оплати кожного з чергових платежів за договором на строк до 14 календарних днів.

Інформація про додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб
У Кредитодавця відсутні додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб.

Порядок дій споживача у випадку несанкціонованого доступу або зміни його інформації в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця
У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця, споживач повинен негайно звернутись до Кредитодавця одним з наступних способів:

 • - шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • - шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • - зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів
Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою укладення та виконання правочину (електронного договору), стороною якого є споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу споживача.
Реєструючись в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та проставляючи відповідну відмітку, споживач підтверджує те, що ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», розміщеним за посиланням https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/agreementpersonaldata/, та згоден на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів мобільного зв'язку» (далі – Повідомлення), а також підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначених у вказаному Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Кредитодавцем.
Споживач може добровільно надати Кредитодавцю згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

Порядок дій споживача у випадку несанкціонованого доступу або зміни його інформації в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця
У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця, споживач повинен негайно звернутись до Кредитодавця одним з наступних способів:

 • - шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • - шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • - зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів
Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою укладення та виконання правочину (електронного договору), стороною якого є споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу споживача.
Реєструючись в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та проставляючи відповідну відмітку, споживач підтверджує те, що ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», розміщеним за посиланням https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/agreementpersonaldata/, та згоден на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів мобільного зв'язку» (далі – Повідомлення), а також підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначених у вказаному Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Кредитодавцем.
Споживач може добровільно надати Кредитодавцю згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

Наслідки для споживача в разі користування Кредитом
За користування Кредитом споживач виплачує Кредитодавцю проценти в розмірі, визначеному в електронному договорі.
Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки (за наявності) та інших платежів, передбачених електронним договором підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені електронним договором та чинним законодавством України. Графік платежів містить розрахунок заборгованості (в тому числі суми Кредиту і процентів за користування Кредитом), оновлюється в особистому кабінеті споживача і є невід'ємною частиною електронного договору.
Інформація про факт наявності кредитного договору між споживачем та Кредитодавцем, розмір грошових зобов’язань та стан їх виконання передається до одного чи декількох бюро кредитних історій.
Кредитним договором передбачений Пільговий період кредитування, відповідно до чого протягом трьох календарних днів після дати кожного чергового платежу, Кредитодавець приймає виконання грошового зобов'язання споживача як здійснене в строк. Протягом Пільгового періоду нарахування процентів та неустойки в обліку Кредитодавця призупиняється. У випадку, коли протягом Пільгового періоду споживач не внесе черговий платіж, на четвертий день після дати платежу Кредитодавець здійснює донарахування зобов'язань споживача за Пільговий період та здійснює перерахування зобов'язань споживача, пов'язаних з настанням відкладальних обставини передбачених Договором.

Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором:
У разі невиконання споживачем зобов’язань згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, визначених графіком платежів, з наступного календарного дня споживач повинен виплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 28% від суми простроченого платежу (частини суми Кредиту, визначеної графіком платежів, та нарахованих процентів), за кожен факт такого прострочення. В період дії карантинних обмежень нарахування неустойки не відбувається.
В разі прострочення Позичальником сплати будь-якого з платежів за графіком платежів, Позичальник втрачає право на користування кредитом з Дисконтною процентною ставкою, а сума процентів що підлягає сплаті Кредитодавцю визначається відповідно до розміру Базової процентної ставки. Відповідно до чого, витрати за кредитом та загальна вартість кредиту можуть зрости. Загальна вартість кредиту та загальні витрати за кредитом, розраховані з припущення, що жодного платежу за договором сплачено не було, - вказані в кредитному договорі. При повному погашені простроченої заборгованості, для розрахунку розміру зобов’язань по сплаті процентів за користування кредитом, знову застосовується Дисконтна процентна ставка.

Влив порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту на кредитну історію споживача:
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію споживача, а також ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Інформація щодо вимог придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту:
Кредитодавцю забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту.

Інформація щодо прав споживача розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ:
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Можливість Кредитодавця за власною ініціативою вносити зміни до укладених зі споживачем електронних договорів:
Кредитодавець може вносити зміни до укладених зі споживачем договорів лише за згодою споживача.

Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації:
Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в особистому кабінеті у вкладці «особисті дані» шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:

 • - шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • - шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • - зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом:
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. При оплаті споживачем платежів за користування Кредитом з використанням сайтів moneyveo.ua, moneyveo.com.ua та мобільних застосунків Moneyveo на платформах IOS та Android оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється Кредитодавцем самостійно. При виборі споживачем іншого способу перерахування грошових коштів Кредитодавцю, надавач платіжних послуг може стягувати з Споживача додаткову плату за свої послуги.

Умови пролонгації Кредиту:
Споживач має право звернутися до Кредитодавця з заявою про продовження строку дії (пролонгацію) строку користування Кредитом. Заява про пролонгацію подається через особистий кабінет до закінчення загального строку кредитування. Для пролонгації електронного договору споживач зобов’язаний сплатити Кредитодавцю усі проценти, нараховані згідно електронного договору на дату останнього терміну платежу. Пролонгація електронного Договору відбувається з дня, наступного за терміном останнього платежу згідно графіку платежів. Пролонгація Кредиту здійснюється на умовах, що визначені електронним договором, з фіксованою процентною ставкою, без сплати жодних комісій та з нарахуванням процентів за фактичні дні користування кредитними коштами. При кожній пролонгації Кредиту загальні витрати за кредитом та загальна вартість кредиту зростають на суму сплачених процентів за користування Кредитом за період від дати попереднього платежу за графіком до дати платежу строк оплати якого відкладається шляхом укладення додаткової угоди до договору. Підтвердженням згоди Кредитодавця на пролонгацію строку дії електронного договору є укладення додаткової угоди до електронного договору. У разі пролонгації строку дії електронного договору, графік платежів автоматично коригується сторонами та відображається в особистому кабінеті споживача. За наявності у споживача простроченої заборгованості за електронним договором оформлення пролонгації здійснити неможливо.

Умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін, крім випадку одностороннього розірвання чи припинення договору споживачем.
Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку споживач зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, споживач повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, розірвання чи припинення договору про споживчий кредит, споживач зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Наслідком таких дій (після виконання споживачем зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування) є припинення зобов’язань сторін за договором.

Різновиди споживчих кредитів Кредитодавця:

 1. 1. Кредитний продукт «СМАРТ».
 2. 2. Кредитний продукт «ВЕОКАРД».
 3. 3. Кредитний продукт «ВЕОМІНІ».
VeoCard

Калькулятор VeoCard в разработке

Veocard

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом продукту «ВЕОКАРД» (надалі – Кредит).

Сума (ліміт), на яку(ий) може бути наданий Кредит
Мінімальний розмір кредитного ліміту від 5 000 грн до 50 000 грн.

Строк користування Кредитом
Строк користування Кредитом до 1830 календарних днів з можливістю продовження.

Інформація про додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб
У Кредитодавця відсутні додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб.

Порядок дій споживача у випадку несанкціонованого доступу або зміни його інформації в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця
У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця, споживач повинен негайно звернутись до Кредитодавця одним з наступних способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачівc Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою укладення та виконання правочину (електронного договору), стороною якого є споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу споживача. Реєструючись в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та проставляючи відповідну відмітку, споживач підтверджує те, що ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», розміщеним за посиланням https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/agreementpersonaldata/, та згоден на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів мобільного зв'язку» (далі – Повідомлення), а також підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначених у вказаному Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Кредитодавцем. Споживач може добровільно надати Кредитодавцю згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

Наслідки для споживача в разі користування Кредитом За користування Кредитом споживач виплачує Кредитодавцю проценти в розмірі, визначеному в електронному договорі. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються щоденно з першого дня перерахування суми Кредиту споживачу до дня фактичного закінчення строку дії договору або до дня його припинення. Проценти нараховуються виходячи з суми Кредиту, що фактично знаходиться в розпорядженні споживача. Споживач зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення кожного календарного місяця дії електронного договору оплатити всі фактично нараховані протягом попереднього календарного місяця проценти за користування Кредитом. Основна сума кредиту має бути повернена Споживачем не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення строку дії Договору або його дострокового припинення. Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки та інших платежів, передбачених електронним договором підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені електронним договором та чинним законодавством України. Розмір кредитного ліміту, залишок суми Кредиту, що підлягає поверненню, розмір нарахованих процентів, неустойки та інших платежів, передбачених електронним договором та законодавством України відображається та оновлюється в особистому кабінеті споживача і є невід'ємною частиною електронного договору. У зв'язку з наданням Кредиту у формі кредитної лінії та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» графік платежів до договору не надається. У разі часткового повернення в період від першого до п’ятого числа поточного місяця суми кредиту отриманого в минулому місяці, то проценти за користування цією сумою кредитом в період від першого числа місяця до дати платежу нараховується лише на суму кредиту, що залишилась у користування Позичальника після внесення такого платежу. При повному погашенні в період від першого до п’ятого числа поточного місяця кредиту отриманого в минулому місяці, проценти за користування цією сумою кредиту в період від першого числа місяця до дати платежу оплаті не підлягають. Споживач повинен щоденно ознайомлюватись з актуальним розміром заборгованості за електронним договором в особистому кабінеті. Інформація про факт наявності кредитного договору між споживачем та Кредитодавцем, розмір грошових зобов’язань та стан їх виконання передається до одного чи декількох бюро кредитних історій.

Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором:
За прострочення оплати кожного з платежів, що передбачені договором, споживач зобов'язується сплатити на користь Кредитодавця штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від суми кожного з прострочених платежів. В період дії карантинних обмежень нарахування неустойки не відбувається.
У разі наявності у споживача простроченої заборгованості, Кредитодавець має право відмовити Споживачу у здійснені наступних траншів (виплат) згідно електронного договору.
У разі не сплати Позичальником у встановлені договором строки Обов’язково платежу, суми всіх процентів за попередній календарний місяць, з початку нового календарного місяця Позичальник втрачає право користуватись сумою кредиту зі сплатою процентів розрахованих відповідно до розміру Дисконтної процентної ставки. З першого числа нового місяця розрахунок процентів здійснюється відповідно до розміру Базової процентної ставки. Для застосування для розрахунку процентів Дисконтної процентної ставки, Позичальнику необхідно сплатити всі фактично нараховані проценти за користування кредитом, в тому чисті за поточний місяць. В такому випадку правило нарахування процентів за Дисконтною процентною ставкою застосовується з наступного дня після погашення заборгованості.

Вплив порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту на кредитну історію споживача:
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію споживача, а також ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Інформація щодо вимог придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту:
Кредитодавцю забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту.

Інформація щодо прав споживача розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ:
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Можливість Кредитодавця за власною ініціативою вносити зміни до укладених зі споживачем електронних договорів:
Кредитодавець може вносити зміни до укладених зі споживачем договорів лише за згодою споживача.

Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації:
Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в особистому кабінеті у вкладці «особисті дані» шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом:
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. При оплаті споживачем платежів за користування Кредитом з використанням сайтів moneyveo.ua, оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється Кредитодавцем самостійно. При виборі споживачем іншого способу перерахування грошових коштів Кредитодавцю, надавач платіжних послуг може стягувати з Споживача додаткову плату за свої послуги.

Можливість Кредитодавця збільшити розмір Дисконтної та Базової процентних ставок в односторонньому порядку:
Збільшення розміру дисконтної та базової процентних ставок в порядку, що не визначений електронним договором в односторонньому порядку Кредитодавцем без згоди споживача не допускається.

Умови пролонгації Кредиту:
У разі якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору споживач не повідомить Кредитодавця про бажання розірвати електронний договір, його дія продовжується кожен раз на той самий строк, але не більш ніж три рази.
Зміни та доповнення до договору вносяться виключно за згодою споживача шляхом укладення додаткових угод.

Умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
Кредитодавець має право достроково припинити дію договору у разі прострочення споживачем оплати нарахованих процентів хоча б на один календарний день шляхом повідомлення про це споживача в порядку, передбаченому внутрішніми правилами надання фінансових послуг Кредитодавця та електронним договором. При цьому договір вважається розірваним з моменту відправки Кредитодавцем відповідного повідомлення.
Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку споживач зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, споживач повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, розірвання чи припинення договору про споживчий кредит, споживач зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Наслідком таких дій (після виконання споживачем зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування) є припинення зобов’язань сторін за договором.

Різновиди споживчих кредитів Кредитодавця:

 1. 1. Кредитний продукт «КОМФОРТ».
 2. 2. Кредитний продукт «СМАРТ».
 3. 3. Кредитний продукт «ВЕОМІНІ».
VeoMini

Калькулятор Veomini в разработке

Veomini

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Кредитодавець) цим повідомленням інформує та попереджає споживачів фінансових послуг про можливі наслідки в разі користування споживчим кредитом продукту «Веоміні» (надалі – Кредит).

Сума (ліміт), на яку(ий) може бути наданий Кредит
Мінімальний розмір кредиту 100 грн, максимальний – 6 000 грн.

Строк користування Кредитом
Мінімальний строк користування кредитом становить 1 день, максимальний – 30 днів (з можливістю продовження строку на умовах виконання дій, передбачених договором).

Інформація про додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб
У Кредитодавця відсутні додаткові та супутні послуги, уключаючи послуги кредитних посередників та третіх осіб.

Порядок дій споживача у випадку несанкціонованого доступу або зміни його інформації в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця
У випадку несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в системах дистанційного обслуговування Кредитодавця, споживач повинен негайно звернутись до Кредитодавця одним з наступних способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів
Кредитодавець здійснює обробку персональних даних споживача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою укладення та виконання правочину (електронного договору), стороною якого є споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу споживача.

Реєструючись в інформаційно-телекомунікаційній системі Кредитодавця та проставляючи відповідну відмітку, споживач підтверджує те, що ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», розміщеним за посиланням https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/agreementpersonaldata/, та згоден на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів мобільного зв'язку» (далі – Повідомлення), а також підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, зазначених у вказаному Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Кредитодавцем.
Споживач може добровільно надати Кредитодавцю згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.

Наслідки для споживача в разі користування Кредитом
За користування Кредитом споживач виплачує Кредитодавцю проценти в розмірі, визначеному в електронному договорі. Сума Кредиту, процентів за користування Кредитом, неустойки (за наявності) та інших платежів, передбачених електронним договором підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Кредитодавця у строки, встановлені електронним договором та чинним законодавством України.
Користування споживачем сумою наданого кредиту після закінчення Дисконтного періоду кредитування має наступні наслідки:

 • - зобов'язання щодо повернення основної суми Кредиту переносяться на наступний день після закінчення Дисконтного періоду, однак при не надходженні платежу зобов'язання Позичальника по оплаті основної суми Кредиту знову відкладається кожен раз на один календарний день, але не більше ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів від дати закінчення Дисконтного періоду;
 • - витрати споживача за користування кредитом зростають внаслідок нарахування процентів за користування кредитом після закінчення Дисконтного періоду кредитування за процентною ставкою, що вказана в договорі. Процентна ставка, що застосовується після закінчення Дисконтного періоду відрізняється від Базової процентної ставки та може бути вищою за неї;
 • витрати споживача за Дисконтний період кредитування можуть зрости, внаслідок застосування правил розрахунку грошових зобов’язань споживача по сплаті процентів за користування кредитом відповідно до розміру Базової процентної ставки і скасування правила нарахування процентів відповідно до розміру Дисконтної та Індивідуальної процентних ставок.

Кредитним договором передбачений Пільговий період кредитування, відповідно до чого протягом трьох календарних днів після спливу Дисконтного періоду, Кредитодавець приймає виконання грошового зобов'язання споживача як здійснене протягом Дисконтного періоду. Протягом Пільгового періоду нарахування процентів та неустойки в обліку Кредитодавця призупиняється. У випадку, коли протягом Пільгового періоду споживач не повернене суму Кредиту, а також повністю не оплатить суму нарахованих процентів, неустойки чи інших нарахувань передбачених Договором, на четвертий день після закінчення Дисконтного періоду Кредитодавець здійснює донарахування зобов'язань споживача за Пільговий період та здійснює перерахування зобов'язань споживача, пов'язаних з настанням відкладальних обставини передбачених Договором.
Інформація про факт наявності кредитного договору між споживачем та Кредитодавцем, розмір грошових зобов’язань та стан їх виконання передається до одного чи декількох бюро кредитних історій.

Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно електронного договору, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов'язання за договором:
За порушення споживачем строків повернення Кредиту та/або прострочення сплати процентів у строки, визначені електронним договором, Кредитодавець має право стягнути з споживача пеню за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше ніж 15 % від суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення споживачем зобов’язань за електронним договором, не може перевищувати половину суми Кредиту, одержаної споживачем за електронним договором. В період дії карантинних обмежень нарахування неустойки не відбувається.
У разі затримання споживачем сплати частини Кредиту та/або процентів за користування Кредитом щонайменше на один місяць Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, шляхом повідомлення споживача про дострокове припинення договору. При цьому Договір вважається розірваним з моменту відправлення відповідного повідомлення.

Вплив порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту на кредитну історію споживача:
Порушення виконання зобов’язання щодо повернення Кредиту може вплинути на кредитну історію споживача, а також ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Інформація щодо вимог придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту:
Кредитодавцю забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Кредитодавця або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання Кредиту.

Інформація щодо прав споживача розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ:
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання Кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Можливість Кредитодавця за власною ініціативою вносити зміни до укладених зі споживачем електронних договорів:
Кредитодавець може вносити зміни до укладених зі споживачем договорів лише за згодою споживача.

Можливість Кредитодавця збільшити розмір Дисконтної, Індивідуальної, Базової процентних ставок та розмір процентів, що нараховується після закінчення Дисконтного періоду:
Збільшення розміру Дисконтної, Індивідуальної, Базової процентних ставок та розмір процентів, що нараховується після закінчення Дисконтного періоду в порядку, що не визначений електронним договором в односторонньому порядку Кредитодавцем без згоди споживача не допускається.

Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації:
Так, звичайно! Наприклад, споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в особистому кабінеті у вкладці «особисті дані» шляхом натиснення на елемент інтерфейсу «Відписатися від розсилки» або безпосередньо звернутись до Кредитодавця одним із таких способів:

 • • шляхом направлення листа за адресою: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 Б, поверх перший;
 • • шляхом направлення електронного листа на e-mail: [email protected];
 • • зв’язавшись за номером телефону: 0 800 21 9393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні, сервіс працює цілодобово).

Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом:
Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування Кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. При оплаті споживачем платежів за користування Кредитом з використанням мобільного застосунку Veomini на платформі Android оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється Кредитодавцем самостійно. При виборі споживачем іншого способу перерахування грошових коштів Кредитодавцю, надавач платіжних послуг може стягувати з Споживача додаткову плату за свої послуги.

Умови пролонгації Кредиту:
Дисконтний період за вибором споживача може бути продовжено в процесі виконання електронного договору на ту кількість днів, що розрахована на умовах, вказаних в електронному договорі, шляхом здійснення ним оплати всіх процентів, фактично нарахованих за користування Кредитом, та за умови активації споживачем в особистому кабінеті чи в терміналах самообслуговування партнерів Кредитодавця функції продовження строку дисконтного періоду. Застосування споживачем зазначеного права продовження загального строку Дисконтного періоду можливе до закінчення Дисконтного періоду, а також під час Пільгового періоду. Кількість продовжень Дисконтного періоду на умовах, описаних в електронному договорі, не обмежена.
Після закінчення Дисконтного періоду кредитування споживачу надається додатковий час на сплату основної суми кредиту. Відповідно до чого, строк дії договору продовжується на цей строк.
Продовження (пролонгація) дисконтного періоду та загального строку дії договору не є зміною істотних умов електронного договору, оскільки пролонгація є відкладальною обставиною, яка настає за умов, описаних в електронному договорі. Сторонами погоджується зазначений порядок пролонгації на момент укладення електронного договору, тому продовження (пролонгація) Дисконтного періоду і загального строку дії електронного договору відбувається без зміни умов договору в бік погіршення для споживача та не потребує укладення додаткової угоди до договору.

Умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
У разі затримання споживачем сплати частини Кредиту та/або процентів за користування Кредитом щонайменше на один місяць Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, шляхом повідомлення споживача про дострокове припинення договору. При цьому договір вважається розірваним з моменту відправлення відповідного повідомлення.
Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від Договору, розірвати чи припинити Договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку Позичальник зобов'язаний повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від Договору, розірвати чи припинити Договір, Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, розірвання чи припинення Договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит. Наслідком таких дій (після виконання Позичальником зобов’язання повернути суму отриманого Кредиту та нарахованих процентів за користування Кредитом відповідно до кількості днів користування) є припинення зобов’язань Сторін за Договором.

Різновиди споживчих кредитів Кредитодавця:

 1. 1. Кредитний продукт «КОМФОРТ».
 2. 2. Кредитний продукт «ВЕОКАРД».
 3. 3. Кредитний продукт «СМАРТ».
К оплате Меню

Войти

Личный кабинет
Внимание! Этот веб-ресурс использует технологию Cookies. Вы можете настроить опции своего браузера, если не хотите получать файлы Cookies. Подробнее о Cookies в Положении о конфиденциальности