brogress-bar

Правила надання грошових коштів у кредит товариства з обмеженою відповідальністью "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"

Title

ПРАВИЛА
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КРЕДИТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» грошових коштів у Кредит (надалі за текстом іменується – «Правила») і розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.2. Ці Правила визначають порядок і умови надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (надалі за текстом іменується – «Товариство» / «Фінансова установа» в усіх відмінках) грошових коштів у Кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов Договору, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і Позичальником, які є Сторонами Договору (надалі за текстом іменуються – «Сторони»).

1.3. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір Кредиту на умовах, що встановлені Товариством і застосовуються у випадку подання Заявником Заявки на Сайті Товариства, підписання Договору та, в разі необхідності, додаткових угод до нього.

1.4. Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення цих Правил у новій редакції.

2. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

2.1. Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

2.1.1. Графік розрахунків – невід'ємна частина Договору, що містить суму Кредиту і розрахунок процентів за користування Кредитом, із зазначенням Терміну платежу.

2.1.2. Заборгованість – сума несплаченого в строк Кредиту, нарахованих, але не сплачених процентів за користування Кредитом, а також сума пені згідно умов Договору.

2.1.3. Заявка – документ встановленої Товариством форми, інтегрований в інформаційну систему Товариства, який заповнюється на Сайті Товариства, і виражає намір Заявника отримати грошові кошти від Товариства на умовах цих Правил та Договору.

2.1.4. Заявник – фізична особа, яка виражає намір укласти Договір з Товариством шляхом вчинення дій, передбачених цими Правилами. Заявник повинен відповідати викладеним нижче вимогам Товариства (зокрема, але не виключно):

  • мати цивільну дієздатність та правоздатність;
  • мати дійсний паспорт громадянина України або дійсну посвідку на проживання;
  • мати реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • на момент заповнення Заявки мати вік не менше 18 років;
  • мати зареєстроване місце проживання на території України;
  • мати відкритий на власне ім'я рахунок в банку, зареєстрованому в Україні, з оформленою до нього платіжною картою, та грошовими коштами на ньому, якими є змога розпоряджатися;
  • діяти від власного імені, у власних інтересах, не отримувати кредит в якості представника третьої особи і не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача, бенефіціара, тощо).

2.1.5. Договір – домовленість Позичальника та Товариства щодо їх взаємних прав і зобов'язань, оформлена в електронній формі; є електронним договором в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.1.6. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних та надсилаються та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

2.1.7. Ліміт суми Кредиту – грошові кошти в розмірі від 50,00 (п’ятдесяти) гривень до 15000,00 (п’ятнадцяти тисяч) гривень, які Товариство може надати в Кредит на умовах, визначеними Договором.

2.1.8. Логін Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Логіну Особистого кабінету.

2.1.9. Одноразовий ідентифікатор – певна алфавітно-цифрова послідовність, як вона визначена в законодавстві України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.1.10. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Сайті Товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до свого Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаних з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ/вхід до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті Товариства і має юридичне значення ідентифікації Заявника в інформаційній системі Товариства в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.1.11. Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за схоронність Паролю Особистого Кабінету.

2.1.12. Кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності.

2.1.13. Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір.

2.1.14. Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником суми Кредиту та процентів за користуванням ним.

2.1.15. Сайт Товариства – www.moneyveo.uа, в тому числі будь-які програмні додатки, які надають можливість Заявнику подати Заявку та отримати Кредит; інформаційна система Товариства як суб’єкта електронної комерції в розумінні законодавства України, що регулює питання в сфері електронної комерції.

2.1.16. Програма лояльності – умови Договору, розмір Процентної ставки, інші умови надання Кредиту, які є більш вигідними для Позичальника у порівнянні зі звичайними, які Товариство може пропонувати Заявнику/Позичальнику, залежно від рівня Заявника в Програмі лояльності. Свій рівень у Програмі лояльності Заявник може дізнатися в Особистому кабінеті.

2.2. Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

3. Порядок надання грошових коштів у Кредит

3.1. Заявник заповнює Заявку на Сайті Товариства, вказуючи всі дані, позначені в Заявці як обов'язкові для заповнення.

3.2. Заявник у Заявці зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Товариству для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.3. Товариство має право додатково пропонувати Заявнику, в тому числі телефоном чи електронною поштою, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці.

3.4. Рішення про надання чи ненадання Кредиту, приймається Товариством на підставі даних, наданих Заявником, та даних, зібраних Товариством з інших відкритих джерел.

3.5. Товариство протягом трьох робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи ненадання Кредиту.

3.6. Прийняття Товариством Заявки до розгляду не є укладенням Договору і не має наслідком обов’язок Товариства надати Кредит Заявнику.

3.7. Прийняття Заявки до розгляду не обмежує права Товариства зменшити розмір Кредиту, вказаний у Заявці.

3.8. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні Кредиту без зазначення причини такої відмови.

3.8.1. Відмова в наданні Кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

3.8.1.1. кредитна історія Заявника не відповідає вимогам внутрішньої політики Товариства;

3.8.1.2. при заповненні Заявки вказані недостовірні та/або помилкові дані;

3.8.1.3. в інших випадках, передбачених внутрішньої політикою Товариства.

3.9. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі Кредиту смс-повідомленням на телефонний номер та електронним листом на адресу електронної пошти Заявника, зазначені у Заявці.

3.9.1. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

3.10. У випадку прийняття Товариством рішення про надання Кредиту, Сторони укладають Договір, текст якого надсилається на електронну пошту Заявника, зазначену в Заявці. Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами Договору шляхом кліку по кнопці «Так» на відповідне питання в Особистому кабінеті, що є моментом укладення Договору.

3.11. Товариство не пізніше 3 банківських днів з дати підписання Договору Сторонами надає Кредит шляхом безготівкового перерахування суми Кредиту на банківський рахунок Позичальника, вказаний Позичальником у Заявці. За затримку перерахування коштів третіми особами Товариство відповідальності не несе.

3.12. У випадку утримання (відмови) Заявника від укладення Договору протягом трьох днів з дати прийняття рішення про надання Кредиту, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку на отримання Кредиту в загальному порядку.

4. Сплата Кредиту та процентів за користування Кредитом

4.1. За користування Кредитом Позичальник виплачує Товариству проценти, зазначені в Договорі. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з першого дня перерахування суми Кредиту Позичальнику до закінчення визначеного Договором строку, на який надається Кредит.

4.2. Сума Кредиту та процентів за користування Кредитом підлягають безготівковому перерахуванню на поточний рахунок Товариства грошовими коштами у строк, встановлений Договором.

4.3. Грошові кошти, сплачені Позичальником за Договором зараховуються Товариством у такій черговості: у першу чергу – пеня, у разі її наявності; у другу чергу – нараховані проценти за користування Кредитом; у третю чергу – сума Кредиту.

4.4. Позичальник зобов'язаний сплатити Кредит та проценти за користування Кредитом не пізніше Терміну платежу.

4.5. Товариство залишає за собою право зменшити розмір нарахованих процентів та пені в односторонньому порядку. В будь-якому випадку основна сума Кредиту підлягає сплаті Позичальником в повному обсязі.

4.6. Товариство залишає за собою право ініціювати договірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника, зазначеного в Особистому кабінеті, необмежену кількість разів, до повного погашення Кредиту, процентів за користування ним, та пені, у випадку її наявності.

4.7. Позичальник зобов'язаний сплатити Кредит, проценти за користування ним та пеню, у випадку її наявності, будь-яким доступним йому способом, включаючи, але не обмежуючись, способами, зазначеними на Сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Товариство не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від Позичальників на свій рахунок.

4.8. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості, Позичальник у графі «призначення платежу» повинен вказувати: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.8.1. У випадку, якщо Позичальник не заповнив або неправильно заповнив графу «призначення платежу» платіжного документу, Товариство має право не прийняти платіж в погашення Договору, з причини неможливості ідентифікації Договору, за яким надійшла оплата.

4.8.2. У разі настання випадку, передбаченого п. 4.8.1. цих Правил, Позичальник зобов’язаний звернутися до Товариства шляхом направлення електронного повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (при здійсненні платежу через термінали самообслуговування - із зазначенням адреси термінала, при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення). У темі електронного повідомлення Позичальник повинен зазначити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

4.9. Датою повернення суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, пені, в разі її наявності, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства. Всі фінансові ризики, що пов'язані з затримкою в надходженні безготівкових коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

4.10. Позичальник має право у будь-який час повернути Кредит достроково повністю або частково за умови, що нараховані Товариством проценти за користуванням Кредиту та пеня, в разі її наявності, будуть сплачені Позичальником у той же час. У разі часткового повернення суми Кредиту, сума до сплати за Договором перераховується. З актуальною сумою грошових коштів до сплати за Договором Позичальник має можливість ознайомитись в Особистому кабінеті.

5. Захист персональних даних

5.1. Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, заповнюючи Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на:

5.1.1. передачу Товариством своїх персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, номер телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості щодо освіти, попередні та поточного місць роботи, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору (далі за текстом іменуються разом та/або окремо – «Дані»), наступним особам:

5.1.1.1. Бюро кредитних історій;

5.1.1.2. Банкам;

5.1.1.3. Фінансовим установам;

5.1.1.4. Органам державної влади;

5.1.1.5. Третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України.

5.1.2. здійснення Товариством обробки Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу (в тому числі транскордонну), знеособлення, знищення персональних даних, тощо.

5.1.3. збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, через: ПАТ «ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код за ЄДРПОУ 33691415, місцезнаходження: м. Київ, Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11); ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д); ПАТ «МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (місцезнаходження: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65, оф. 306).

5.1.4. поширення Товариством інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних іншим особам, зареєстрованим відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариство уклало договір, в тому числі, але не виключно, договір відступлення права вимоги за договорами/договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг.

5.2. Згода Заявника/Позичальника, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, включає в себе згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним Договором або договору факторингу з будь-якою третьою особою.

5.3. Отримання Заявником у Товариства Даних, що стосуються Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таке заяву буде надана йому шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС-повідомлення на телефонний номер, зазначений в Заявці.

5.4. Згода Заявника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами даного розділу Правил, не вимагає здійснення Товариством повідомлень про користування Товариством своїми правами, передбаченими даним розділом Правил, та нормами законодавства України, що регулює питання в сфері захисту персональних даних.

5.5. Укладаючи Договір Позичальник підтверджує, що ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

5.6. Товариство не несе відповідальності за наслідки законного розголошення персональних даних Заявника/Позичальника.

5.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 5 (п'ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

5.8. Позичальник зобов’язаний повідомляти Товариство протягом 5 (п’яти) робочих днів після зміни будь-яких свої Даних.

6. Звільнення від відповідальності. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс- мажор), що безпосередньо впливають (надмірно утруднюють або повністю унеможливлюють) на виконання Сторонами таких зобов’язань, знаходяться поза межами контролю Сторін, і не могли бути передбаченими чи відверненими Сторонами. У цьому контексті обставини непереборної сили означають: а) стихійне лихо (пожежа, вибух, повінь, землетрус), б) війну, акти громадської непокори, повстання, природні та неприродні катастрофи, в) законодавчі або адміністративні вимоги або обмеження органів державної влади або місцевого самоврядування.

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені у цьому розділі Правил, настали у період прострочення виконання зобов'язань за Договором.

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження Торгово-промислової палати України, протягом 3-х банківських днів від дати настання або припинення їх дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.

6.4. У разі настання обставин, визначених у цьому розділі Правил, термін виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на 1 місяць.

6.5. Якщо обставини, визначені у цьому розділі Правил, діятимуть понад 1 місяць, Позичальник зобов'язаний протягом 5-ти банківських днів від закінчення цього місяця, виконати всі зобов’язання за Договором. Застереження: Сторони домовились, що письмове повідомлення Заявника/Позичальника про настання обставин непереборної сили для Товариства здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Товариства.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких іншим питань, що стосуються Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Внесення змін та доповнень у Правила та Договір

8.1. Ці Правила затверджуються рішенням Загальних зборів учасників Товариства і розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в ці Правила, які розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

8.3. Кожна редакція Правил, з будь-якими змінами та доповненнями до них, поширюється лише на ті Договори, що укладені після введення її в дію.

8.4. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами додатковими угодами до Договору.

8.5. Дострокове розірвання дії Договору можливо за ініціативою Сторони з моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань передбачених Договором.

9. Порядок доступу Заявників/Позичальників до Договорів, Додаткових угод, Додатків до Договорів та іншої інформації

9.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплене в законах України.

9.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші Додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Позичальнику в Особистому кабінеті.

9.3. Правила надання грошових коштів у Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті Товариства.

9.4. За необхідності отримання доступу до документів та інформації, відмінної від тієї, що доступна Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та/або на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає запит до Товариства шляхом направлення листа на адресу Товариства.

9.5. Документи, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ та розголошуються у порядку, передбаченому законодавством України.

10. Заключні положення

10.1. Сторони дійшли згоди, що у всіх відносинах між Заявником/Позичальником та Товариством (заснованих як на першому Договорі, так і на всіх наступних договорах, інших договорах і угодах, які будуть укладені між Заявником та Товариством у майбутньому) в якості електронного підпису Заявника/Позичальника буде використовуватись Логін Особистого кабінету та Пароль Особистого кабінету.

10.2. Заявник/Позичальник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією щодо Заявника до третіх осіб, дані яких Заявник на законних підставах надав Товариству, та які пов’язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними та/або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Товариством своїх зобов’язань, реалізації своїх прав за Договором.

10.3. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та у Договорі, здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на зазначені в Договорі банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

10.4. У випадку, якщо сума до сплати складається в тому числі копійок, така сума копійок завжди округлюється у більшу сторону до 1 (однієї) гривні, а безготівкове перерахування коштів, відбувається з урахуванням такого округлення в чіткій сумі гривень без копійок.

10.5. Всі інформаційні повідомлення і листи направляються Товариством і Заявником/Позичальником в електронному вигляді через Особистий кабінет.

10.6. У випадку зміни особистих даних і банківських реквізитів, зазначених в Договорі, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного повідомлення через Особистий кабінет у триденний строк з дня настання таких змін.

10.7. У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт, та/або Логін Особистого кабінету, та/або Пароль Особистого кабінету, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Товариством будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення та/або зателефонувавши за телефонними номерами Товариства, зазначеними на Сайті Товариства, і виконати дії, вказані працівником Товариства.

10.8. Умови Договору, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв'язку з укладанням або виконанням Договору, належить до інформації з обмеженим доступом та може бути поширена за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, що передбачені законодавством України.

10.9. Ознайомившись з цими Правилами, Позичальник погоджується з тим, що він також одержав у повному обсязі від Товариства до укладення Договору інформацію, визначену як обов’язкову чинним законодавством України.

10.10. До питань, не врегульованих цими Правилами, застосовується чинне законодавство України.

10.11. Всі ризики у зв’язку зі зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні Договору, Позичальник несе самостійно. Зміна таких обставин не може бути підставою для зміни умов Договору, та/або їх невиконання Позичальником.

10.12. Видача Кредиту не призводить до виникнення в Товариства обов’язків як податкового агента стосовно Позичальника як платника податків.

10.13. Позичальник надав згоду на передачу Товариством інформації про стан заборгованості Позичальника за Договором шляхом відправлення Товариством текстових повідомлень на номер мобільного телефону Позичальника та електронних листів на його email адресу. Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в цьому пункті не дає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення її третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на отримання від Товариства інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер, щодо умов надання Товариством інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті або іншим шляхом на власний розсуд Товариством.

Редакція Правил діє з 02.04.2018

Особистий кабінет